Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Valtakunnallinen arviointi

Tietolähteet

Kuntalaki 410/2015

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987

Mielenterveysasetus 1247/1990

Nuorisolaki 1285/2016

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013

Perusopetuslaki 628/1998

Päihdehuoltolaki 41/1986

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Terveydenhuoltolaki 1326/2010

Vammaispalvelulaki 380/1987

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016

Kysely Manner-Suomen kunnille: Vuoden 2019 nuorisotoimen peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. Nuorille suunnatut palvelut. Vastausaikaa 1.11.2019–15.1.2020, vastausprosentti 99,7% (293 kuntaa). Tilastotiedot saatavilla myös Nuorisotilastot, peruspalvelujen arviointi 2019.

Kouluterveyskysely 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

LIPAS-liikuntapaikkatietokanta https://www.lipas.fi/etusivu

Nuorisotilastot, Aluehallintovirasto.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Aluehallintovirasto, Etsivän nuorisotyön raportti 2019, ennakkotieto.

Aluehallintovirasto, Nuorten työpajatoiminnan raportti 2019, ennakkotieto.

Aluehallintovirastojen ja Valviran opiskeluterveydenhuoltoa koskeva selvitys, osana terveydenhuollon hoitoon pääsyn valvontaohjelmaa 2019. https://www.avi.fi/web/avi/-/opiskeluterveydenhuollon-jarjestamisessa-on-edelleen-parannettavaa

Aluehallintoviraston peruspalvelujen arviointi, nuorisotoimi 2015.

Aluehallintoviraston peruspalvelujen arviointi, nuorisotoimi 2017.

Autio, Kirsi & Bamming, Ruth 2018. Yhteinen näky, yhteinen ymmärrys – Kuntien monialainen yhteistyö nuorten palvelujen ja kasvu- ja elinolojen kehittämisessä 2017. Aluehallintovirastojen julkaisuja 56/2018.

Berg, Päivi & Myllyniemi, Sami (2021, tulossa). Nuorisobarometri 2020. Helsinki: Opetusministeriö & Nuorisotutkimusverkosto & Valtion nuorisoneuvosto.

Eriksson, Susan & Ronkainen, Jussi (toim.) 2016. Mitä nuoret ajattelevat palveluista?: Itä-Suomen nuorisopuntarissa nuoret ja palvelujärjestelmä. Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 109, Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Gretschel, Anu & Myllyniemi, Sami 2020. Keitä te ootte, te… – kun en mä tunne teitä? Kymmenen nuoren ajatuksia palvelujärjestelmän osumista ja hudeista. Nuorisobarometrin erillisnäyte - hanke. Nuorisotutkimusverkosto. (Julkaisematon käsikirjoitus).

Haikkola, Lotta & Myllyniemi, Sami (toim.) 2020. Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 225 / verkkojulkaisuja 152, Kenttä; Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja nro 65; Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö & Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusverkosto.

Hakanen, Tiina, Myllyniemi, Sami, Salasuo, Mikko (toim.) 2019. Oikeus liikkua: lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 215; Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 61. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kalliomaa, Johanna & Ahonen-Walker, Mari (toim.) 2019. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019. Helsinki: Suomen kuntaliitto.

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:6.

Kuntaliitto: liikenne ja liikkuminen.

Minedu.fi

Nipuli, Suvi 2020. Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ja ehkäisyn prosessit: Lähisuhdeväkivaltatyön hyvät käytännöt rakenteisiin. STM: raportteja ja muistioita 2019:55.

Peruspalvelujen tila 2020 : Ikä- ja aluerakenteen muutoksessa, kysynnän ja kustannusten paineessa. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:26.

Pöysä, Ville & Tuuva-Hongisto, Sari. 2017. Onks käyntii ja onks kyytii? Nuorille merkitykselliset palvelut syrjäseudulla. Teoksessa: Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 198. s. 221–236.

Suomen Asiakastieto 2019. Maksuhäiriömerkintätilastot.

Tilastokeskus.fi

Valtakunnallinen nuorisotyön- ja politiikan ohjelma 2020-2023

Valtiovarainministeriö: kuntien tilinpäätöskortti 2020.