Lastensuojelun sijoittamien lasten opetus

Valtakunnallinen arviointi

Tietolähteet

Finlex 2020. Finlex 52 a § (12.4.2019/542), Sivistykselliset oikeudet sijaishuollon aikana.  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lastensuojelulaki#L10P52>, luettu 6.4.2020.

Heino, T., Hyry, S., Ikäheimo, S., Kuronen, M. & Rajala, R., 2016. Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt, taustat, palvelut ja kustannukset. HuosTa-hankkeen (2014–2015) päätulokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ikonen, R., Hietamäki, J., Laakso, R., Heino, T., Seppänen, J. & Halme, N. 2017. Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi. Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 21. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Jääskeläinen, E. 2017. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten palkitsevat ja haastavat tilanteet koulussa. Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.

Kuntaliitto 2019. Tilastot ja julkaisut. www.kuntaliitto.fi, luettu 6.4.2020.

Lastensuojelulaki 2007/417. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417, luettu 2.4.2020.

Perusopetuslaki 2020. Ajantasainen lainsäädäntö. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628, luettu 29.4.2020.

Peruspalvelujen arviointi 2016. Peruspalvelujen vuotta 2015 koskeva valtakunnallinen arviointi. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Patio.fi

Perustuslaki 1999/731. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731, luettu 2.4.2020.

Räty, L., Välivaara, C., Mäntymaa, S-M., 2014 Saksola, M., & Pirttimaa, R. Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa – lasten psykologisen ja pedagogisen alkukartoituksen tulokset. Sisukas-projekti 2012–2016. Pesäpuu ry. Jyväskylä.

Sosiaalihuoltolaki 2014/1301. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301, luettu 2.4.2020.

THL 2020. Lastensuojelun käsikirja. https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto

THL 2019. Lastensuojelu 2018. Tilastoraportti 23/2019.

Tilastokeskus 2020a. Peruskoulujen määrä jatkoi laskuaan, oppilaitokset aiempaa suurempia. https://www.stat.fi/til/kjarj/2019/kjarj_2019_2020-02-12_tie_001_fi.html, luettu 6.4.2020.

Tilastokeskus 2020b. Koululaitoksen oppilaitokset 2005-2019. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kou__kjarj/statfin_kjarj_pxt_125j.px, luettu 6.4.2020.

Tilastokeskus 2020c. Peruskoulun oppilaat alueittain, opetuskielittäin ja vuosiluokittain 2011-2019. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kou__pop/statfin_pop_pxt_001.px/, luettu 6.4.2020.

Tilastokeskus 2015. Kunnat 2015.  https://www.stat.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2015/index.html, luettu 6.4.2020.