Viittomakieliset ja coda-lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Valtakunnallinen arviointi

Tiivistelmä

Manner-Suomessa oli 372 875 lasta 31.12.2019. Varhaiskasvatuksessa oli 30 ja esiopetuksessa oli 15 viittomakieltä käyttävää lasta. Coda-lapsia varhaiskasvatuksessa oli 31 ja esiopetuksessa 8. Syntyvyys on laskenut tarkasteluajanjaksolla joka vuosi. Oletettavasti myös kuulovammaisia lapsia syntyy aikaisempaa vähemmän.

Tilastointi viittomakieltä käyttävien henkilöiden kohdalla Suomessa on puutteellista, eikä tämän kyselyn tietoa välttämättä voida verrata aikaisempaan tutkimukseen. Kyselyssä saatu tieto viittomakielisten ja coda-lasten määrästä ei ole tilastollisesti luotettavaa.

Alueellisesti voidaan todeta, että suurin osa viittomakieltä käyttävistä ja coda-lapsista sijoittuu Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lounais-Suomen alueille. Kunnista 21 ilmoitti, että heillä on varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa viittomakieltä käyttäviä lapsia. Näistä kunnista neljällä ei ollut lainkaan viittomakielentaitoista henkilöstä. Viittomakieltä käyttävien opetus-, kasvatus- ja hoitotehtävissä sekä avustavissa tehtävissä olevien henkilöiden määrä sen sijaan on kaikkein suurinta Keski-Suomen alueella. Tätä ilmiötä saattaa selittää viittomakielen koulutuksen keskittyminen lähinnä Keski-Suomen alueelle.

Viittomakielentaitoista henkilöstöä näyttää olevan huomattavasti enemmän kuin viittomakieltä käyttäviä lapsia. Näyttäisi siltä, että viittomakielentaitoinen henkilöstö säilyy kunnassa, vaikka viittomakieltä tarvitseva lapsi siirtyy pois varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Edellä mainittu henkilöstö ei ole jakautunut tasaisesti, vaan keskittynyt joihinkin kuntiin.