Kulttuuripalvelut

Valtakunnallinen arviointi

Tiivistelmä

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi koskee kuntien kulttuuripalvelujen osalta palvelujen saatavuutta ja resursseja. Saatavuudella tarkoitetaan sitä, paljonko ja minkälaisia kulttuuripalveluja kunnassa on tarjolla. Resursseilla tarkoitetaan tässä kunnan kustannuksia, henkilöstöresursseja, osaamista ja yhteistyötä kulttuuritoiminnan järjestämisessä. Arvioinnin keskeinen aineisto on Manner-Suomen kulttuurivastaaville kohdennettu kysely, johon vastasi 75 prosenttia (221 kuntaa) Manner-Suomen kunnista.

Vuonna 2019 kunnissa oli yleisimmin tarjolla kulttuuritapahtumia, taiteen perusopetusta ja muuta kulttuuriharrastustoimintaa sekä kunnassa vierailevia musiikin ja esittävän taiteen esityksiä. Taiteen perusopetusta tarjottiin etenkin musiikin alalla. Pysyvää ja ammatillista toimintaa järjestävät etenkin kaupunkimaiset kunnat.

Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta määritellyistä tehtävistä kunnat kokivat edistävänsä parhaiten kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa. Heikoimmin kunnat kokivat luovansa edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle sekä edistävänsä kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa. Kaupunkimaiset kunnat kokivat muita useammin toteuttavansa hyvin laissa mainittuja tehtäväalueita.

Kuntien arviot omasta osaamisestaan eri toiminnoissa vaihtelevat. Valtaosa kunnista koki omaavansa paljon osaamista yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Kunnissa kaivataan lisää osaamista muun muassa digitaalisen teknologian hyödyntämisessä, asukkaiden osallistamisessa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä.

Yleisen kulttuuritoiminnan osuus kuntien kokonaistaloudesta on pysynyt tasaisen pienenä. Vuonna 2019 yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistui alle yksi henkilötyövuosi yli puolessa vastaajakunnista. Yleisestä kulttuuritoiminnasta vastaavan henkilön virka oli useamman toimialan tehtäviä sisältävä yhdistelmävirka tai -toimi 67 prosentissa kunnista.