Lastensuojelun sijoittamien lasten opetus

Valtakunnallinen arviointi

Tiivistelmä

Tässä arviointiraportissa tarkastellaan oppivelvollisuusikäisten lastensuojelulain perusteella kuntiin sijoitettujen lasten ja nuorten opetuksen järjestelyjä Manner-Suomen kunnissa vuoden 2019 tilanteen perusteella. Arviointiaineisto on kerätty pääosin aluehallintovirastojen kunnille helmikuussa 2020 lähettämällä kyselyllä. Arvioinnissa on hyödynnetty myös Tilastokeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aineistoja.

Aluehallintovirastojen kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja saadut tiedot koskevat kunnissa 20.9.2019 vallinnutta tilannetta. Kyselyyn vastasi 215 kuntaa, mikä on Manner-Suomen kunnista 73,1 prosenttia. Kyselyn tuloksia voidaan pitää varsin edustavina ja kattavina, vaikka vastauksia ei saatu esimerkiksi kaikista suurista kaupungeista.

Kyselystä saatuihin tietoihin yhdistettiin vastanneiden kuntien osalta myös Tilastokeskuksen tietoja kuntien väkiluvuista. Aineisto on käsitelty Excelillä ja SPSS-ohjelmalla korrelaatioita, ristiintaulukointia ja varianssianalyysiä hyödyntäen. Tilastollisesti merkitsevät erot on esitetty 0.05 merkitsevyystasolla (p<0.05).

Kyselyyn vastanneissa kunnissa oli vuonna 2019 yhteensä 4 677 lastensuojelulain perusteella sijoitettua oppivelvollisuusikäistä lasta. Suurin osa (74,2 %) oppivelvollisuusikäisistä sijoitetuista lapsista opiskeli kuntien omissa kouluissa. Lastensuojelulaitoksissa opiskeli 17,4 prosenttia sijoitetuista lapsista. Muita kuin edellä mainittuja opiskelupaikkoja sijoitetuille lapsille olivat myös toisen kunnan peruskoulut ja sairaalakoulut. Lähes joka kolmannella (29,5 %) sijoitetulla lapsella oli erityisen tuen päätös.

Arvioinnin perusteella eniten kunnissa ongelmia sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisessä aiheuttavat kasvaneet erityisen tuen ja oppilashuollon tarpeet. Vastaavat teemat nousivat keskeisiksi ongelmiksi myös aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevassa arvioinnissa. Muita ongelmakohtia vuoden 2020 arvioinnin mukaan ovat kasvanut erityisopettajien tarve, oppilaiden mielenterveyteen liittyvät haasteet sekä tiedottaminen kuntien sosiaalitoimien ja koulutoimien välillä.

Toimenpide-ehdotuksina arvioinnin työryhmä esittää tiedonkulun parantamista eri toimijoiden välillä, sijoitettujen lasten oikeuksien turvaamista opetusjärjestelyissä sekä valtionosuusjärjestelmän tarkistamista kuntien toiminnallisten ja taloudellisten vastuiden osalta.