Vuotta 2019 koskeva peruspalvelujen arviointi

Arvioinnin toimeksianto ja työn organisointi

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 §:n 2 momentin nojalla aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon virastot ohjaavat arviointia omalla toimialallaan.

Aluehallintovirastoja ohjaavia ministeriöitä pyydettiin valmistelemaan yhdessä aluehallintovirastojen kanssa ehdotukset vuotta 2019 koskeviksi peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointikohteiksi. Arviointikohteiden tuli olla sellaisia, että niiden arvioinnista saatavilla tuloksilla on todellista merkitystä aluehallintovirastoille ja ministeriöille. Arvioinnin tuli tukea aluehallintovirastojen perustehtävää, jotta liittymäpinta aluehallintovirastojen toiminnan suuntaamiseen, kehittämiseen ja toiminnan vaikuttavuuden todentamiseen on selkeä.

Ministeriöitä pyydettiin yhdessä aluehallintovirastojen kanssa tekemään ehdotuksia myös arvioinnin mahdolliseksi teemaksi. Tällä arviointikierroksella ei ole yhteistä, arviointikohteita läpileikkaavaa  poikkihallinnollista teemaa.

Vuotta 2019 koskeva arviointi toteutetaan siten, että valtakunnallinen raportti ja alueelliset analyysit valmistellaan samanaikaisesti sähköisenä dokumenttina. Arvioinnin ohjeellinen valmistumisaika on 31.5.2020.

Vuotta 2019 koskeva arvioinnin kohteet ovat seuraavat:

  • Varhaiskasvatus ja esiopetus
  • Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen tai yksityisesti sijoitettujen lasten opetus
  • Kulttuuripalvelut
  • Kirjastotilat
  • Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus
  • Kuntien nuorille suunnattujen palvelujen riittävyys
  • Eläinlääkäripalvelujen saatavuus
  • Eläinlääkäripalvelujen saatavuus – päivystys
  • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta -saatavuus
  • Pelastustoiminnan nopean avun saanti

Kunkin arviointikohteen tarkempi sisältö arviointikysymyksineen näkyy Pation sisällysluettelossa.

Peruspalvelujen arvioinnin kehittämiseksi perustettu Peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallinen koordinaatioryhmä on tukenut arviointityötä omalla työpanoksellaaan. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Erkkilä (Pohjois-Suomen AVI) ja sihteerinä Olli Aulaskari (Pohjois-Suomen AVI).