Nuorille suunnatut palvelut kunnassa

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin, joita kunta toteuttaa yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Kunta ottaa paikalliset olosuhteet huomioon luodessaan edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Nuorten ikäluokkien (0–28-vuotiaat) määrä on alentunut kaikkien avien alueella vuosina 2016–2018 (Kuvio 7.4.1.). Lukumääräisesti suurin aleneminen tapahtui LSSAVIn alueella, missä ikäryhmän koko aleni lähes 7 500 henkilön verran. LAAVIn alueella vastaava luku oli lähes 1 650 henkilöä. Merkille pantavaa on, että myös PSAVIn alueella ikäluokan koko väheni lähes 3 400 henkilöllä. Myös ikäryhmän väestöosuus on alentunut tarkastelujaksolla kaikkien avien alueella. Vuonna 2018 ikäryhmän osuus koko väestöstä oli 32,3 % (Kuvio 7.4.2.).  Se on alentunut vuosien 2016–2018 välisenä aikana 0,6 %-yksikköä. Korkein ikäryhmän osuus oli vuonna 2018 PSAVIn alueella (osuus 35,9 %) ja pienin puolestaan ISAVIn alueella, missä vastaava osuus oli 29,3 %

Kuvio 7.4.1. 0–28-vuotiaiden nuorten määrä AVI-alueittain vuosina 2016–2018.

Kuvio 7.4.2. 0–28-vuotiaiden nuorten osuus AVI-alueittain vuosina 2016–2018.