Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Kunnat ovat merkittäviä liikuntapalvelujen tuottajia ja toimintaedellytysten luojia. Vuosittain kunnat ylläpitävät liikuntapalveluja yli 800 miljoonalla eurolla. Kuntien liikuntatoimi työllistää noin 5 000 ihmistä. Vuonna 2020 Suomessa oli lähes 39 000 liikuntapaikkaa. Kunnat omistavat ja ylläpitävät noin 70 prosenttia liikuntapaikoista. Kunnan keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Kunta tukee kuntalaisten liikkumista avustamalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa.

TEA-indikaattori kuvaa liikunnan edistämisestä kunnassa vastaavan tahon terveydenedistämisaktiivisuutta. Pistemäärä ilmaisee, miten hyvin terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu kunnassa. Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toiminta on kaikilta osin oletetun hyvän käytännön ja hyvän laadun mukaista. Koko maan keskiarvopistemäärä oli 73 vuonna 2018. Aluehallintoalueittain tarkasteltuna korkein pistemäärä on PSAVIn alueella (78) ja matalin LSSAVIn ja LAAVIn alueella (67). Kuntatason tarkastelussa vaihteluväli oli erittäin laaja (18–92 pistettä) (Kartta 6.4.1.).

Suomessa oli lähes 39 000 liikuntapaikkaa vuonna 2020 (Taulukko 6.4.1.). Noin 39 prosenttia niistä oli ulkokenttiä ja liikuntapuistoja. Seuraavaksi yleisimmät liikuntapaikat olivat maastoliikuntapaikkoja (lähes 20 %) ja sisäliikuntatiloja (noin 18 %). Huoltorakennusten osalta taulukon luvuissa on epätarkkuutta. Lukumääräisesti liikuntapaikkoja oli eniten ESAVIn alueella (lähes 12 500 kpl) ja vähiten LAAVIn alueella (noin 2 700 kpl). Maakuntien välillä on alueellisista erityispiirteistä johtuvia selkeitä eroja siinä, millaisia liikuntapaikkoja (palveluryhmiä) kuntalaisille on tarjolla. Esimerkiksi LAAVIn kohdalla kiinnittää huomiota maastoliikuntapaikkojen (35 %) ja virkistyskohteiden (26 %) suuri osuus (Kuvio 6.4.1.). Alueilla, joissa on paljon väestöä ja vähemmän tilaa, korostuu ulkokenttien ja liikuntapuistojen osuus.

Kartta 6.4.1. Liikunnan edistäminen kunnissa

Kuvio 6.4.1. Liikuntapaikkojen jakauma palveluryhmittän eri alueilla Suomessa vuonna 2020

Taulukko 6.4.1. Liikuntapaikkojen lukumäärä