Kulttuuripalvelut

Valtakunnallinen arviointi

Miten kunta ottaa huomioon eri väestöryhmien tarpeita?

Erilaisten väestöryhmien huomioiminen kulttuuritoiminnassa vaihtelee paljon kuntatyypeittäin. Parhaiten kunnissa huomioitiin TEAviisarin tulosten mukaan lapset ja nuoret, erilaisissa laitoksissa asuvat sekä ikäihmiset.

Kulttuurin TEAviisarissa (2019) selvitettiin kuntien toimintamalleja tiettyjen väestöryhmien osallisuutta koskien. Tarkastelu osoitti eroja eri kuntatyyppien välillä. Noin puolet (55 %) kaikista kunnista edisti vuonna 2018 kulttuuritoimintaa erilaisissa laitoksissa asuville. Erilaisten väestöryhmien kulttuuritoiminnan edistäminen vaihteli kuitenkin paljon kuntatyypeittäin. Kaupunkimaisissa kunnissa erilaisten väestöryhmien kulttuuritoimintaa edistettiin muita kuntia useammin. (Kuvio 4.7.1.)

Toimintamalli, jolla vaikeassa elämäntilanteessa olevat kuntalaiset pääsevät maksutta tai alhaisella pääsymaksulla kulttuuritapahtumiin, oli käytössä 51 prosentissa kaupunkimaisia, 18 prosentissa taajaan asuttuja ja 25 prosentissa maaseutumaisia kuntia. On huomattava, että taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa järjestetään kaupunkimaisia kuntia vähemmän kulttuuritapahtumia. Lapsille ja nuorille sekä yli 65-vuotiaille kohdennettua kulttuuritarjontaa oli tarjolla useammin kaupunkimaisissa kuin muun tyyppisissä kunnissa. Toimintamalli, jolla tuodaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin kulttuuritoimintaa, oli kysytyistä toimintamalleista yleisin niin kaupunkimaisissa (93 %), taajaan asutuissa (79 %) kuin maaseutumaisissa (61 %) kunnissa. (Taulukko 4.7.1.)

Kuvio 4.7.1. Kunnat, joissa edistettiin vuonna 2018 kulttuuritoimintaa joillekin seuraavista ryhmistä erikseen tai integroidusti (%).

Taulukko 4.7.1. Kunnat, joissa käytössä kysyttyjä toimintamalleja eri väestöryhmien huomioimiseen kulttuuritoiminnassa (%).