Kuvat ja taulukot

Valtakunnallinen arviointi

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskevan arvioinnin toimintaympäristön kuvaus

Kuvio 1. Väestömäärä AVI-alueilla ja maakunnissa 31.12.2014

Kuvio 2. Väestön ikäjakauma AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 3. 0-6 –vuotiaat, % väestöstä AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 4. 7-14 –vuotiaat, % väestöstä AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 5. 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 6. Ruotsinkielinen väestö, % väestöstä AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 7. Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 8. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 9. Kuntien välinen nettomuutto AVI-alueilla ja maakunnissa 1000 asukasta kohti vuonna 2014

Kuvio 10. Demografinen huoltosuhde AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 11. Koulutustaso AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 12. Korkea-asteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 13. Työttömät AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 14. Vaikeasti työllistyvät, % 15-64 –vuotiaista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 15. Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2014

Kuvio 16. Elinkeinorakenne AVI-alueilla ja maakunnissa vuonna 2013

Kuvio 17. Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa/asukas, AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 18. Kunnan verotulot, euroa/asukas, AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 19. Valtionosuudet yhteensä, euroa/asukas, AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 20. Valtionosuudet, % nettokustannuksista, AVI-alueittain ja maakunnittain, vuonna 2014

Kuvio 21. Lainakanta, euroa/asukas, AVI-alueittain ja maakunnittain, vuonna 2014

Kuvio 22. Suhteellinen velkaantuneisuus, %, AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 23. Päivähoito-, esiopetus- ja peruskouluikäisten sekä toisen asteen koulutusikäisten osuus, % väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 24. Lapsiperheet, % perheistä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 25. Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 26. Lasten pienituloisuusaste AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2012

Kuvio 27. Elatustukea saaneet lapset, % 0-17 –vuotiaista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 28. Itsemurhakuolleisuus 20-34 -vuotiailla/100 000 vastaavanikäistä kohti AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 29. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 –vuotiaat, % vastaanaikäisestä väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013

Kuvio 30. Nuorisotyöttömät, % 18-24 –vuotiaasta työvoimasta AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 31. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 32. Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, kunnan kustantamat palvelut AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 33. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1 000 alle 18 –vuotiasta AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 34. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä AVI-alueittain ja maakunnittain Kuvio 35. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-20 –vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 35. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-20 –vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 36. Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet olleet 0-17 –vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 37. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013

Kuvio 38. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 39. Niiden osuus koko maan 15-64 –vuotiaita, jotka eivät pysty juoksemaan 100 metriä levähtämättä, %

Kuvio 40. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 41. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 42. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonaa 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 43. Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 44. Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 45. Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 46. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 47. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 48. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 49. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

 

Kartta 1. 0-6 –vuotiaat, % väestöstä vuonna 2014

Kartta 2. 7-14 –vuotiaat, % väestöstä vuonna 2014

Kartta 3. 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä vuonna 2014

Kartta 4. Ruotsinkielinen väestö, % väestöstä vuonna 2014

Kartta 5. Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä vuonna 2014

Kartta 6. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2014

Kartta 7. Ennuste väestömäärän kunnittaisesta muutoksesta aikavälillä 2015-2040

Kartta 8. Ennuste 0-15 -vuotiaiden väestöosuudesta vuoteen 2040

Kartta 9. Ennuste 16-64 -vuotiaiden väestöosuudesta vuoteen 2040

Kartta 10. Ennuste 65 vuotta täyttäneiden väestöosuudesta vuoteen 2040

Kartta 11. Kuntien välinen nettomuutto 1000 asukasta kohti vuonna 2014

Kartta 12. Demografinen huoltosuhde vuonna 2014

Kartta 13. Koulutustaso vuonna 2014

Kartta 14. Korkea-asteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä vuonna 2014

Kartta 15. Työttömät vuonna 2014

Kartta 16. Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15-64 –vuotiaista vuonna 2014

Kartta 17. Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta vuonna 2014

Kartta 18. Kelan ikävakioitu sairastuvuusindeksi vuonna 2014

Kartta 19. Väestöruutuaineisto 31.12.2014

Kartta 20. Kaupunki-maaseutu –luokitus 2013

Kartta 21. Alkutuotannon työllistävyys vuonna 2013

Kartta 22. Jalostuksen työllistävyys vuonna 2013

Kartta 23. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain vuonna 2013

Kartta 24. Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa/asukas, vuonna 2014

Kartta 25. Kunnan verotulot, euroa/asukas, vuonna 2014

Kartta 26. Valtionosuudet yhteensä, euroa/asukas, vuonna 2014

Kartta 27. Valtionosuudet, % nettokustannuksista, vuonna 2014

Kartta 28. Lainakanta, euroa/asukas, vuonna 2014

Kartta 29. Suhteellinen velkaantuneisuus, %, vuonna 2014

Kartta 30. Elinkeinoelämän odotukset keväälle 2016

Kartta 31. Lapsiperheet, % perheistä vuonna 2014

Kartta 32. Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista vuonna 2014

Kartta 33. Lasten pienituloisuusaste vuonna 2012

Kartta 34. Elatustukea saaneet lapset, % 0-17 –vuotiaista vuonna 2014

Kartta 35. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2013

Kartta 36. Nuorisotyöttömät, % 18-24 –vuotiaasta työvoimasta

Kartta 37. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2014

Kartta 38. Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, kunnan kustantamat palvelut vuonna 2014

Kartta 39. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1 000 alle 18 –vuotiasta vuonna 2014

Kartta 40. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä vuonna 2014

Kartta 41. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-20 –vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2014

Kartta 42. Huostassa vuoden aikana olleet 0-17 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2014

Kartta 43. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1.

ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013

Kartta 44. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 45. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 46. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 47. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 48. Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 49. Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 50. Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 51. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 52. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 53. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 54. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)