Ikäihmisten palvelut

Anja Noro, Matti Mäkelä, Anni Vilkko ja Riikka Väyrynen

 

Kokonaiskuva

Säännöllisten palvelujen piirissä oli vuonna 2001 noin joka neljäs ja vuonna 2014 joka viides 75 vuotta täyttänyt henkilö (Taulukko 39). Säännöllisten palvelujen sisällä on tapahtunut suuri muutos, pitkäaikaisen laitoshoidon osuus on pienentynyt 8.1 prosentista 2.6 prosenttiin, mutta palveluasumisen osuudet ovat pieniä ja kasvultaan väheneviä.

Säännöllisen tehostetun palveluasumisen osuus on lisääntynyt 2.2 prosentista 6.7 prosenttiin. Laitoshoidon palveluista suurin osa on julkista tuotantoa, mutta tehostetusta palveluasumisesta jo yli puolet on yksityistä palvelutuotantoa, joista suurimman osan kunnat ostavat ostopalveluna asiakkailleen. Tavallisen kotihoidon asiakkaiden osuus on pysynyt ennallaan seurantavuosien aikana. Omaishoidon tuen saajien osuus on noussut hieman ollen 4.5 prosenttia vuonna 2014. Kansallisena suositustasona on omaishoidon tuen saajien osalta 6–7 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon kansallisena suositustasona on 13–14 prosenttia (STM ja Kuntaliitto, 2013), mutta suosituksessa ja seurannassa ei näy kotihoidon lyhytaikainen tai muu kuntouttava toiminta. Kunnan järjestämiä tukipalveluja on tilastoitu vuodesta 2006 eteenpäin, ja vuositasolla niiden käyttäjiä on ollut noin joka viides iäkäs.

Akuutti- ja erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö on vähentynyt vuodesta 2001 vuoteen 2014 kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Vuonna 2014 oli yli 75-vuotiaiden ikäryhmästä 37 prosenttia ollut sairaalahoidon potilaana, mikä korostaa sitä että iäkkäät ovat suuri käyttäjäryhmä myös terveydenhuollon palveluissa.

Taulukko 39. 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuudet ikäryhmästä eri palveluissa vuosina 2001–2014 suhteessa palvelurakennetavoitteisiin