Kuntien tuottavuusvertailu

Mikko Mehtonen

 

Kunnat ovat olleet aktiivisia palvelutuotannon tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamisen suhteen. Osana suurten kaupunkien tuottavuusohjelmaa alkanut 20 suurimman kaupungin mittarikärkihanke on jatkunut Kuntaliiton vetämänä tauotta vuodesta 2009 lähtien. Kärkihanke on sittemmin laajentunut koskemaan isompaa kuntajoukkoa ja mittavien palveluiden määrä on lisääntynyt. Kärkihanketta kutsutaan nykyään nimellä Kuntien tuottavuusvertailu ja siihen on liittynyt uusia kuntia sekä muutama kuntayhtymä.

Kuntien tuottavuusvertailu keskittyy palvelukohtaiseen tuottavuusmittaukseen, koska kokonaistuottavuuden laskeminen olisi laskentateknisesti haastavaa ja toisaalta kuntien palvelutuotantoon kuuluu hyvin erityyppisiä palveluita. Vertailuun on sisällytetty ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluita. Ikäihmisten palveluiden osalta seurataan kotihoitoa, tehostettua palveluasumista, vanhainkotihoitoa ja terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoitoa. Opetuksen palveluista seurataan perusopetusta, lukiokoulutusta sekä päivähoitoa. Teknisessä toimessa seurataan katujen talvihoitoa, puistojen ja yleisten alueiden hoitoa, vesihuoltoa ja toimitilojen ylläpitoa. Vertailuun on valittu kustannuksiltaan merkittävimpiä palveluita.

Vertailussa käytettävät mittarit perustuvat yhteisesti sovittuihin määritelmiin ja luokituksiin. Vertailuun osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät tuottavat mittareiden vaatimat perustiedot näihin määritelmiin perustuen. Kuntien eroja tietotuotannon ja kustannuslaskennan suhteen on vähennetty kuntaedustajien välisissä verkostoissa. Tuottavuuden kannalta olennaisinta on tuottaa luotettavaa aikasarjatietoa, jolloin määritelmien on pysyttävä samana vuodesta toiseen.

Julkisen palvelutuotannon tuottavuuden mittaamisessa tuotoksen määrittäminen on erittäin hankalaa. Hyvinvointipalvelut eivät ole pelkkiä suoritteita vaan myös suoritteiden laadulla on suuri merkitys. Palvelutuotannon tuotos koostuukin sekä suoritteista että laadusta. Kuntien tuottavuusvertailussa asia on ratkaistu siten, että taloudellisen tuottavuuden rinnalla seurataan palvelun laatua indikoivia muuttujia. Julkisen sektorin on tuotettava verorahoitusta vastaan suoritteita. Tuotetuilla suoritteilla on kuitenkin myös saatava jotain aikaiseksi. Muutokset asiakkaan toimintakyvyssä, asiakastyytyväisyys ja laatuvalitukset ovat esimerkkejä muuttujista jotka indikoivat laatueroja ja kertovat laadussa tapahtuneista muutoksista. Taloudellisen tuottavuuden ei tulisi tapahtua laadun kustannuksella!

Kuntien tuottavuusvertailu mahdollistaa palvelukohtaisten tuottavuustavoitteiden mittaamisen ja vertaamisen vastaavanlaisten kuntien kehitykseen esimerkiksi talousarviotavoitteita asetettaessa. Yhteisen vertailun suurin anti on kuitenkin se, että se kannustaa ja ohjaa kuntia tuloksellisuuden tavoitteluun ja mittaamiseen.


Tuloksia

Esitetyt tulokset kuvaavat 20 suurimman kaupungin tuottavuuskehitystä yhteisesti sovituilla mittareilla mitattuna. Näiden kaupunkien asukasluku vastaa noin puolta maan väestöstä.