Lähteet

Kasvatus- ja koulutuspalvelut

Ailasmaa, R. 2013. Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2012. Tilastoraportti 23/2013. Suomen virallinen tilasto, Kuntasektorin palkat, Tilastokeskus. Helsinki: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos.

Ailasmaa, R. 2013. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010. Tilastoraportti 10/2013. Suomen virallinen tilasto, Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus. Helsinki: elsinki: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos.

Asetus lasten päivähoidosta (239/1992) [viitattu 3.11.2013].

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) [viitattu 3.11.2013].

Heikkilä, M., Välimäki, A-L. & Ihalainen, S-L. 2007. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Oppaita 56. Helsinki: Stakes.

Hujala, E., Backlund-Smulter, T., Koivisto, P., Parkkinen, H., Sarakorpi, H., Suortti, O., Niemelä, T., Kuronen, I., Knubb-Manninen, G., Smeds-Nylund, A-S., Hietala, R. ja Korkeakoski, E. 2012. Esiopetuksen laatu. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 61. Jyväskylä. Saatavilla osoitteesta http://www.edev.fi/img/portal/1354/julkaisu_61.pdf

Kelan tilastollinen tietolanta, Kelasto. Saatavilla osoitteessa www.kela.fi/kelasto [viitattu 22.11.2013].

Kekkonen, Marjatta, Rönkä Anna, Laakso Marja-Leena, Tammelin Mia, Malinen Kaisa (2014) Lapsiperheet 24/7 –taloudessa. Teoksessa: Lammi-Taskula, Johanna & Karvonen, Sakari (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (julkaistaan 2014).

Kinos, J., & Palonen, T. 2013. Selvitys esiopetuksen velvoittavuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmänmuistioita ja selvityksiä 2013:5.

Kumpulainen, T. 2012. Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2011. Opetushallitus. Koulutuksen seurantaraportit 2012:5.

Kuntaliitto 2012. Päivähoidon hallinnonalaa koskeva kysely 2012.

Lahtinen J. & Selkee J. (2014) Varhaiskasvatuksen hallinto, palveluseteli ja kuntalisät 2014. Selvitys lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisistä, varhaiskasvatuksen hallinnosta sekä palvelusetelin käytöstä Manner-Suomen kunnissa. Kuntaliitto 2014.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) [viitattu 4.11.2013].

Laki lasten päivähoidosta (36/1973) [viitattu 4.11.2013].

Perusopetuslaki (628/1998) [viitattu 12.12.2013].

Rönkä, A., Hintikka, T., Laakso, M-L, Tammelin, M. & Sevon, E. (2013) Lausunto varhaiskasvatuslakityöryhmälle. Perheet 24/7 –tutkimusprojekti [viitattu 11.11.2013].

Rönkä, A. (2013) Perheet 24/7 -tutkimuksen tuloksia. Saatavilla osoitteessa http://www.jamk.fi/download/41266_perheet_24-7_raportti.pdf. Saatavilla osoitteessa [viitattu 11.11.2013].

Siljander, E., Väisänen, A., Linnosmaa, I. & Sallila, S. 2012. Päivähoidon maksu-uudistus - Tutkimus uudistuksen vaikutuksista maksuihin, kysyntään, käyttöön, kuntatalouteen ja henkilöstöresursseihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 7/2012. Tampere: Juvenes Print – Tampereen Yliopistopaino Oy.

SOTKAnet, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tilasto- ja indikaattoripankki. Saatavilla osoitteessa www.sotkanet.fi [viitattu 30.10.2013].

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aluetietokanta - Altika. Saatavilla osoitteessa www.stat.fi/altika [viitattu 1.11.2013].

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu]. Helsinki: Tilastokeskus. Saatavilla osoitteessa www.stat.fi/til/ktt/ [viitattu 12.11.2013].

Säkkinen, S. 2011. Lasten päivähoito 2010 -Kuntakyselyn osaraportti. Tilastoraportti 37/2011 Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla osoitteesta www.thl.fi/tilastot/kuntakysely/lastenpaivahoito [viitattu 22.10.2013].