Perusterveydenhuollon palvelut

Nina Knape, Kaisa Mölläri, Jutta Järvelin, Airi Partanen, Eeva Widström, Salla Sainio, Timo Sinervo, Anna-Mari Aalto, Tuulikki Vehko

 

Kokonaiskuva

Vuonna 2014 perusterveydenhuollon avohoidon käyntejä oli 67,6 prosentilla väestöstä. Perusterveydenhuollon avohoidon palvelujen käyttö oli väestöön suhteutettuna suurinta Kymenlaaksossa (5,3 käyntiä asukasta kohden) ja Lapissa (5,2 käyntiä asukasta kohden). Vähiten perusterveydenhuollon avohoitokäyntejä oli Pohjois-Savossa (3,2 käyntiä asukasta kohden).

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntejä oli vuonna 2014 yhteensä noin 23,9 miljoonaa ja asiakkaita 3,7 miljoonaa. Lääkärikäyntejä kaikista käynneistä oli noin 6,9 miljoonaa ja käyntejä muun terveydenhuollon ammattihenkilökunnan luona 17 miljoonaa. (Taulukko 42). Työterveyshuoltopalvelujen osalta valtaosa työterveyshuollon piiriin kuuluvista työntekijöistä saa pääasialliset työterveyspalvelut kuitenkin joko lääkärikeskuksista (54,3 prosenttia vuonna 2013), terveyskeskuksista tai kunnallisista liikelaitoksista (24,1 prosenttia) tai työnantajien omilta tai yhteisiltä työterveysasemilta (18,9 prosenttia) (Kelan työterveyshuoltotilasto 2013). Perusterveydenhuollon avohoidon käyntien kokonaismäärässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien 2012 - 2014 aikana.

Vuonna 2014 terveyskeskusten suun terveydenhuollon palveluja käytti 33,4 prosenttia väestöstä. Suun terveydenhuollon käyntejä oli väestöön suhteutettuna eniten Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla (1,0 käyntiä asukasta kohden). Vähiten suun terveydenhuollon käyntejä Manner-Suomessa oli Lapissa (0,7 käyntiä asukasta kohden) ja Pohjois-Karjalassa (0,8 käyntiä asukasta kohden).

Terveyskeskusten suun terveydenhuollon käyntien määrä on noussut vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2014 suun terveydenhuollon käyntejä oli 4,9 miljoonaa ja asiakkaita 1,8 miljoonaa. Suun terveydenhuollon terveyskeskusasiakkailla oli keskimäärin 2,7 käyntiä vuodessa. Terveyskeskusten lisäksi Kelan korvaamia yksityishammashoitokäyntejä oli vuonna 2014 väestössä yhteensä noin 2,8 miljoonaa (Kelan tilastollinen vuosikirja 2014).

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaiden, hoitopäivien ja hoitojaksojen määrä on laskenut (Taulukko 43). Potilaiden määrä pieneni noin viisi prosenttia ja hoitojaksojen määrä kolme prosenttia vuosina 2011 – 2014, kun mukana ei ole terveyskeskusten ns. erikoislääkärijohtoista vuodeosastohoitoa. Samanaikaisesti keskimääräinen hoitoaika lyheni lähes viisi vuorokautta. Iäkkäiden osuus perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaista on kasvanut. Vuonna 2014 85 vuotta täyttäneiden osuus kaikista perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaista oli 31 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 2003 oli 23 prosenttia.

Tässä sisältölohkossa ei vielä ole sisältöä.