Taloudellisuus

Lasten ja perheiden palvelut

Taloudellisuutta kuvataan tässä lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen arvioitujen kustannusten ja Suomen kuuden suurimman kunnan lastensuojelun avohuollon kustannusten avulla.

Lasten ja nuorten palveluiden kustannuksia ei kansallisten tietopohjien kautta voiseurata. Koko väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vuonna 2013 olivat 24 miljardia euroa (Väisänen ym. 2015). Tästä summasta lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus oli noin kolme miljardia euroa (12.5 %). Lasten ja nuorten sote-palvelujen käytön kokonaiskustannukset ovat selvitettävissä tilastoista ja erilaisista raporteista, mutta ajantasaisia ja luotettavia ikäryhmittäisiä tietoja ei ole kattavasti saatavilla. Erityisesti edistävien ja ehkäisevien palvelujen kustannuksista on mahdotonta saada kattavaa tietoa.

Vuonna 2011 alle 25-vuotiaiden sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat kaikkiaan arviolta 3170 miljoonaa euroa, josta terveydenhuollon osuus oli 1915 miljoonaa euroa ja sosiaalihuollon osuus 1252 miljoonaa euroa. Lasten ja nuorten terveydenhuollon kustannuksista perusterveydenhuollon osuus oli 651 miljoonaa euroa, suun terveydenhuollon 225 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon 1046 miljoonaa euroa. (Taulukko 38.)

Lasten ja nuorten sosiaalipalvelut ja etuudet muodostivat noin 4,2 miljardin euron kokonaisuuden. Tästä etuudet vastaavat noin 2,9 miljardia euroa, lastensuojelun laitoshoidon ja perhehoidon kustannukset 734 miljoonaa euroa ja muut lasten ja perheiden sosiaalipalvelut 468 miljoonaa euroa (molemmat pääosin alle 21-vuotiailla, sisältävät muun muassa kasvatus- ja perheneuvolapalvelua ja sosiaaliohjausta perheille). (Taulukko 38.)

Suomen kuusi suurinta kuntaa (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) keräävät ja raportoivat tietoja lastensuojelun avohuollon kustannuksista. Kuutoskaupunkien sijoitusten kustannukset muodostivat 79 prosenttia ja avohuollon kustannukset 21 prosenttia lastensuojelun kokonaiskustannuksista vuonna 2014 (Ahlgren-Leinvuo 2015). Kaupunkien tuottamien tietojen mukaan avohuollon asiakasta kohti laskettu yksikkökustannus oli 2 290 euroa vuonna 2014. Yksikkökustannus oli 4 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna ja 4,2 prosenttia pienempi kuin vuonna 2010, kun kaikkien vuosien kustannuksia arvioitiin vuoden 2014 hinnoin.

Kuusikkokuntien julkaisemien tietojen perusteella voidaan arvioida, että perhehoidon kustannukset ovat kasvaneet sekä nimellisesti että reaalisesti viime vuosina. Tämä kehitys kuvaa osin tämän sijoitusmuodon käytön lisääntymistä. Kuntien ja valtion ylläpitämien lastensuojeluyksiköiden rinnalla yksityisten yritysten osuus palvelujen tuottajana on lisääntynyt. Järjestöt ja yritykset tuottivat 67,5 prosenttia lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivistä vuonna 2010. Perhekotien hoitopäivistä suurin osa (83,7 %) oli järjestöjen ja yritysten tuottamia (THL, 2011).

Taulukko 38. Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytön kustannuksia kuvaavia lukuja vuonna 2011