Toimeentulotuki

Pekka Karjalainen, Minna Kivipelto, Ari Virtanen

 

Kokonaiskuva

Toimeentulotuen tavoite on toimeentulotukilain mukaan henkilön ja perheen välttämättömän toimeentulon turvaaminen sekä itsenäisen selviytymisen edistäminen. Toimeentulotuki on kunnan sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen ja tarveharkintainen taloudellinen tuki, joka myönnetään hakemuksesta. Oikeus toimeentulotukeen syntyy toimeentulotukilain nojalla vasta silloin, kun henkilö ei voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, häneen nähden lain mukaan elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Siksi hakija on velvoitettu hakemaan kaikki ensisijaiset etuudet, joihin hänellä on oikeus. Edellytys toimeentulotuen saamiselle on yleensä se, että henkilöllä tai perheellä ei ole tosiasiallisesti käytettävissään tuloja tai varoja toimeentulonsa turvaamiseen. (STM 2013.)

Tuloina otetaan huomioon periaatteessa kaikki kotitalouden käytettävissä olevat tulot. Tuloina ei kuitenkaan huomioida vammais- ja hoitotukia, äitiysavustusta eikä työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavia kulukorvauksia. Lisäksi toimeentulotukea saavan kotitalouden ansiotulonsaajan ansiotuloista vähintään 20 prosenttia, mutta korkeintaan 150 euroa kuukaudessa on etuoikeutettua tuloa, jota ei huomioida tuloina toimeentulotukilaskelmassa. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville toimeentulotuen saajille maksetaan toimintarahaa (9 €/päivä vuonna 2015) toimintaan osallistumisen päiviltä. Lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta aiheutuviin matkakuluihin maksetaan matkakorvausta toimeentulotukena.

Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kunnassa siten, että asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön. Asiakkaalle tulee järjestää mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun hän on tätä pyytänyt. (Toimeentulotukilaki 14 a §.)

Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen lainmuutoksen (toimeentulotukilain 14 b §) mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää kunnista kahdesti vuodessa määräaikojen toteutumatiedot ja luovuttaa ne Valviralle sen valvontatoimenpiteitä varten.
Vuoden 2015 alusta toimeentulotukilakiin tehdyn muutoksen (940/2014) vuoksi tukea saavien on mahdollista hankkia pieni määrä ansiotuloja ilman, että tulot leikkaavat toimeentulotukea. Muutoksen tavoitteena on ollut toimeentulotukea saavien työssäkäyvien aseman parantaminen sekä pienten ansiotulojen hankinnan helpottaminen. Etuoikeutettua ansiotuloa voi olla vähintään 20 prosenttia saadusta ansiotulosta. Harkinnan mukaan tulojen vähäisyyden vuoksi tai muusta perustellusta syystä voidaan käyttää suurempaakin vähennysprosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 150 euroa kuukaudessa.