Varhaiskasvatus

Kokonaiskuva

Varhaiskasvatus on osa alle kouluikäisten lasten palvelukokonaisuutta, joiden järjestämi sestä kunta vastaa. Varhaiskasvatuslain (36/1973, lasten päivähoitolain muutos 580/2015) mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kas- vatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuksen ympäristöt ovat alle kouluikäiselle lapselle kodin ohella tärkeitä kehityksen ja oppimisen toimintaympäristöjä. Varhaiskasvatuksen tarjoama tuki lapsen kehitykselle vähentää syrjäytymisen riskejä ja vahvistaa lapsen kokonaisvaltaista hyvin- vointia.

Varhaiskasvatus muodostuu kuntien ja yksityisten palveluntuottajien tuottamasta varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta sekä avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatuslaki (36/1973) ja asetus lasten päivähoidosta (239/1973) ohjaavat varhaiskasvatuksen toimintaa. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsella on oikeus saada  varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön 1.1.2013 alkaen. Varhaiskasvatus ei ole vuoden 2013 alusta enää sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, vaan osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatukseen sovelletaan siirron jälkeenkin toistaiseksi sosiaalihuollon lainsäädäntöä eräiltä osin. Laki lasten päivähoidosta on korvautunut lailla varhaiskasvatuksesta 1.8.2015 alkaen.

Varhaiskasvatuslain myötä Opetushallitus toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Laki (1295/2013) ja asetus (1317/2013) Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta) vastaa myös varhaiskasvatuksen arvioinnista ja sen kehittämisestä.