Tase

Tase käsittää koko kirjanpitoyksikön. Taseen loppusumma oli 39 867 777,63 euroa.

 

VASTAAVAA

Käyttöomaisuutta ja muita pitkäaikaisia sijoituksia oli vuoden 2017 lopussa 2 312 859 euroa. Muut pitkävaikutteiset erät olivat 2,1 milj. euroa. Arvon huomattava kasvu johtui siitä, että maistraattien sähköinen asiointi ja asianhallinta-projekti (MERP-hanke) kirjattiin ao. eriin vuoden 2017 aikana.

Pitkäaikaisia saamisia oli 5 972 euroa. Saamiset koskivat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston siirtokustannuslainoja. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston siirtokustannuslainat maksettiin loppuun vuoden 2017 aikana.

Lyhytaikaisia saamisia oli 4 milj. euroa, josta myyntisaamisten osuus oli lähes 75 %.

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat koostuivat maistraattikassojen saldoista yhteensä 46 079 euroa sekä valtion hoitoon jätettyjen vieraiden varojen talletuksista, joita oli yhteensä lähes 33,6 milj. euroa.

 

VASTATTAVAA

Kirjanpitoyksikön oma pääoma oli noin 31 milj. euroa.

Vierasta pääomaa oli 71 milj. euroa, josta suurin yksittäinen osuus oli valtion hoitoon jätetyt vieraat varat eli talletukset, yhteensä 36 milj. euroa. Talletukset vähenivät kappalemääräisesti, mutta euroina mitattuna kasvua oli 3,4 milj. euroa vuoteen 2016 verrattuna. Vuoden 2017 aikana tuli kaksi uutta talletusta, joiden yhteenlaskettu arvo vuoden lopussa oli 8,4 milj. euroa

Lomapalkkavelkaa oli 17 milj. euroa sekä ostovelkoja 4,2 milj. euroa.