Tuotto- ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelma käsittää koko kirjanpitoyksikön. Varainhoitovuoden kulujäämä oli 150 036 805 euroa.

Toiminnan tuottojen yhteismäärä oli 31,8 milj. euroa, josta maksullisen toiminnan tuottojen osuus oli 28,8 milj. euroa eli noin 91 % toiminnan tuottojen yhteismäärästä.  Maksullisen toiminnan tuotot koostuivat pääasiassa julkisoikeudellisista suoritteista.  Maksullisen toiminnan saamisten tileistä poistoja tehtiin yhteensä 135 360 euron arvosta.

Toiminnan kulujen yhteismäärä oli vuonna 2017 141,5 milj. Kulujen määrä pysyi lähes samana vuoteen 2016 verrattuna.

Suurimmat kuluerät toiminnan kuluista olivat henkilöstökulut 97,0 milj. euroa, palvelujen ostot 26,0 milj. euroa sekä vuokrat 12,0 milj. euroa.

Kulurakenteessa on nähtävissä, että palvelujen ostot lisääntyivät ja henkilöstökulut sekä vuokrat vähenivät. Kokonaiskustannukset pysyivät kuitenkin melko saman suuruisina.

Henkilöstökulut pienenivät vuodesta 2017 4,6 milj. eurolla. Henkilöstökulujen väheneminen johtui pitkälti hallituksen kilpailukykysopimuksen mukaisista lomarahojen leikkauksista.

Vuoden 2017 vuokrista suurin osa eli 11,3 milj. euroa koostui toimitilojen vuokrista.

Suurimmat palvelujen ostot vuonna 2017 oli atk-palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta (lkp tili 43250000) 8,8 milj. euroa. Kasvua oli 4,8 milj. Muutos johtui lähinnä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin palveluiden ostojen kasvusta. Kirjanpitoyksikössä otettiin käyttöön Valtti -työasemat vuoden 2017 aikana.

Muut kulut oli vuonna 2017 yhteensä 3 milj. euroa. Edellisiin vuosiin verrattuna muiden kulujen osuus toiminnan kuluista kasvoi hieman. Muista kuluista 1,3 milj. euroa oli matkustuspalveluita ja 1,4 milj. euroa päivärahoja sekä kilometrikorvauksia. Valtiokonttorin ohjeen mukaisesti matkustuspalvelujen kulujen kirjauskäytäntö muuttui uuden M2 -järjestelmän käyttöönoton myötä. Vuoden 2017 matkustuspalvelujen ostot kirjattiin koko vuoden osalta lkp-tilille 45020001 Matkustuspalvelut.

Siirtotalouden kuluja maksettiin yhteensä 216 milj. euroa, kun niitä vuonna 2016 maksettiin 520 milj. euroa. Siirtotalouden kulujen huomattava vähennys johtui perustoimeentulotukien maksatuksen siirtymisestä kunnilta Kansaneläkelaitokselle. Muutos tuli voimaan vuoden 2017 alusta lukien, eivätkä aluehallintovirastot enää maksaneet valtionosuuksia ao. toimintaa varten.