Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätään ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syvennetään informaatio-ohjausta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työskentelyn painopistettä suunnattiin pääosin edelleen ennakoivasti ohjaavaan, omavalvontaa tukevaan ja riskiperusteiseen suuntaan. Lisäresursoinnista huolimatta terveydenhuoltoyksikkö ei onnistunut vuonna 2018 lisäämään ennakoivaa ohjausta, sillä jälkikäteisvalvontaan vireille tulleiden asioiden määrä lisääntyi 63 % vuodesta 2017 (214 kpl vuonna 2018 ja 131 kpl vuonna 2017). Aktiivista viestintää jatkettiin. Ennakollista ohjausta lisättiin myös uusia viestintävälineitä käyttöön ottamalla. 

Ennakoivana valvontana toteutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman mukaiset kolme alueellista tilaisuutta/asiakasareenaa yhdessä Valviran kanssa. Oma-aloitteisena tilaisuutena järjestettiin omavalvontatilaisuus Kouvolassa ammatillisille perhekodeille sekä oltiin kumppanina kehitysvammahuollon yhteistyöpäivän järjestämiseksi Hämeenlinnassa.  Ohjaus- ja arviointikäyntejä toteutettiin sekä valvontaohjelmaan perustuen että oma-aloitteisena. Jälkikäteisenä valvonta-asioita tuli vireille 180 kpl, mikä oli 6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Riskiarvioinnin perusteella tehtiin 16 ennalta ilmoittamatonta tarkastuskäyntiä, mikä oli enemmän kuin edellisenä vuonna.

Opetus- ja kulttuuritoimen koulutustilaisuudet järjestettiin suunnitellusti. Täydennyskoulutusten volyymi kasvoi aiemmista vuosista ja osittain kuntien osallistumisen tavoitteet ylitettiin. Asetettuun tavoitteeseen, 80 % kunnista osallistujina, päästiin pääosin.

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat ratkaistaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat pystyttiin ratkaisemaan pääosin aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin. Vireille tulleiden kantelujen määrä kasvoi edellisvuodesta 3,4 %, ja kertomusvuonna niitä oli yhteensä 1 327 kpl. Virastossa ratkaistiin yhteensä 1 257 kantelua, lähes 40 % koko maan kanteluista. Keskimääräinen käsittelyaika oli 7,6 kuukautta, kun tulostavoite oli 8 kk. Pelastustoimeen ja varautumiseen liittyvien kantelujen keskimääräinen käsittelyaika lyheni kertomusvuonna 4,4 kuukauteen (aikaisemmin 11 kk).  Vireille tuli yhteensä 9 kantelua. Vanhimpien kanteluasioiden valmistelussa onnistuttiin. Opetus- ja kulttuuritoimessa ja sosiaalihuollossa vuonna 2017 vireille tulleita jäi vain muutama käsiteltäväksi.

Oikeusturva-asiat ovat kasvussa toimintaympäristön muutosten myötä. Terveydenhuollossa tuli vireille 752 kantelua eli 7 % enemmän kuin edellisvuonna. Kanteluja myös ratkaistiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 801 kappaletta (26 % enemmän verrattuna vuoteen 2017). Samalla keskimääräinen käsittelyaikatavoite 8 kuukautta alitettiin (7,8 kuukautta). Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman kantelujen ruuhkanpurkuun saatua lisähenkilöstöä. Muistutussiirtoja ratkaistuista kanteluista oli 20 % ja kirjevastauksia 15 %. 

Sosiaalihuollon kanteluita ratkaistiin yhteensä 236 kpl keskimäärin 8,1 kuukaudessa.  Vireille tulevien ja ratkaistujen kantelujen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna jonkin verran (8 %). Vireille tulleista kanteluista noin 30 % valmisteltiin kevennetyllä menettelyllä. Kanteluiden käsittelyyn myönnetyt määräaikaiset lisäresurssit mahdollistivat ratkaisujen toteutumisen lähes tavoiteajassa. 

Opetustoimen kanteluiden käsittelyajat olivat tavoitteen mukaiset, vaikka oikaisuvaatimusten käsittely priorisoitiin ensisijaiseksi. Opetustoimen oikaisuvaatimuksia tuli edelleen yli 400 kpl. Oppilaaksi ja opiskelijaksi ottamista ja erityisen tuen järjestämistä koskevia oikaisuvaatimuksia ei niiden suuren volyymin vuoksi priorisoinnista huolimatta saatu kuitenkaan käsitellyiksi tavoiteajassa. Sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen palveluja koskevia kanteluja tuli vireille yhteensä 91 kpl. Sivistystoimen kanteluja ratkaistiin kertomusvuonna yhteensä 73 kpl.

Lupa-, valvonta- ja valtionavustusprosesseja digitalisoidaan ja käsittely yhdenmukaistuu, nopeutuu sekä tehostuu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lupien käsittelyaikojen kehitys oli vakaata. Ympäristö- ja vesilupien, terveydenhuollon lupien, alkoholihallinnon lupien sekä elinkeinolupien ja rekisteröintien tavoiteajat toteutuivat. Poikkeaman muodostivat sosiaalihuollon 2,6 kk ja kliinisen mikrobiologian toimiluvat 5,2 kk. Jälkimmäisessä viivästykset kokonaiskäsittelyajassa johtuivat THL:n lausuntojen viipymisestä (aluehallintovirasto pystyy ratkaisemaan luvan sen jälkeen 1-2 päivässä).

Kertomusvuonna otettiin käyttöön ja kehitettiin ympäristölupien, opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustusten sekä yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen lupahakemusten digitaalista käsittelyä. Toiminnassa olevien digitalisoitujen lupapalvelujen keskimääräinen kattavuus oli ympäristölupien pilottitoimialojen osalta 47 %. Jatkokehityksessä järjestelmään tuodaan muita toimialoja ja kehitetään hakemusosion lisäksi myös käsittelyjärjestelmää. Alkoholihallinnon sähköinen asiointi oli poissa käytöstä lakiuudistusten vuoksi. Sosiaalihuollon sähköisen käsittelyn ja erityisesti sähköisen hyväksynnän käyttöönotto nopeutti jonkin verran lupa- ja rekisteröintiprosessia. Niiden laajempi käyttöönotto nopeuttaisi myös kanteluiden käsittelyä.

Terveydenhuollon lupa-asioista reilu kolmannes tuli vireille sähköisen järjestelmän kautta. Terveydenhuollon lupa-asioita tuli vireille ja ratkaistiin hiukan vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä näkyi myös yksikön vähentyneissä maksutuotoissa. Monet lupa-asiat olivat monimutkaisia ja uusimuotoisia, jolloin niiden käsittely vei normaalia pidempään. Lupa-asiat käsiteltiin tavoiteajassa kahdessa kuukaudessa.

Sosiaalihuollon palveluntuottajien luparatkaisun valmistelua 2 kk:ssa ei saavutettu. Tavoitteen laskentatapa ei mahdollista tavoitteen saavuttamista. Kahden kuukauden ylittävä käsittelyaika ei johdu aluehallintoviraston toiminnasta. Aluehallintovirasto ei voi tehdä ratkaisua ennen muut viranomaiset ovat antaneet lausuntonsa. 

Vuosi oli alkoholihallinnossa kiireinen. Alkoholilupahakemusten määrä kasvoi edellisvuodesta runsaasti uuden alkoholilain vuoksi, ja niiden määrä oli 5 561 kappaletta. Lisäksi uusi laki toi mukanaan uusia lupatyyppejä. Lupakäsittelyn ohella alkoholihallinnossa koulutettiin elinkeinoelämän edustajia ja opiskelijoita omaa kehittymistä unohtamatta. Alkoholilupien keskimääräinen käsittelyaika oli 0,7 kuukautta.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustusten käsittely sujui keväällä ajoittaisista ruuhkatilanteista huolimatta aikataulujen mukaisesti. Avustushakemuksia käsiteltiin kulttuuriyksikössä 604 kappaletta, myönteisiä avustuspäätöksiä tehtiin 516. Valtionavustuksia nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeisiin myönnettiin alueelle yli 18 miljoonaa euroa. Valtionavustusten digitalisointi eli VaDi -hankkeen toinen vaihe otettiin käyttöön syksyllä, vaihe mahdollisti avustusten päätöksentekoprosessin toteuttamisen palveluportaalin kautta digitaalisesti.

Ympäristö- ja vesilupien käsittelyaika lyhentyi huomattavasti ja toiminta tehostui. Kaikki käsittelyaikatavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta kahdeksaa BAT-tarkistusasiaa, joissa ylitettiin 10 kuukauden tavoiteaika. Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin 9 kk eli kuukauden tavoitetta lyhyempi ensimmäistä kertaa aluehallintoviraston aikana. Vanhat asiat on saatu käsitellyiksi. Kustannusvastaavuus oli tavoitetasolla.

Vireille tuli 11 % enemmän asioita kuin edellisenä vuonna, yhteensä 548. Ympäristönsuojelulain mukaisia asioita tuli vireille 30 % viime vuotta enemmän ja vesilain mukaisia jonkin verran viime vuotta vähemmän. Uutta toimintaa tai toiminnan muutosta koskevia investointihankkeita tuli vireille 114. Investointihankkeiden ohella keskityttiin BAT-tarkistusta koskevien asioiden järjestämiseen. Niitä tuli vireille 84, mikä on 14-kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Asioita ratkaistiin 510 eli vähemmän kuin niitä tuli vireille ja vireillä olevien asioiden määrä kasvoi hieman.

Ympäristölupien käsittelyn ja päätösten yhdenmukaisuutta ja toiminnanharjoittajien neuvontaa kehitettiin. Kertomusvuonna hakijoiden kanssa käytiin 82 eri hankkeessa ennakkoneuvotteluja, joihin osallistui myös muita viranomaisia. Lisäksi osallistuttiin aktiivisesti sähköisen lupajärjestelmän kehittämiseen ja Luvat ja valvonta -kärkihankkeeseen. Vastuualue osallistui lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyvään toimintatapojen ja lupakäsittelyn suunnitteluun. Vastuualueen asiantuntijoita oli mukana BAT-päätelmiä valmistelevissa ja toimeenpanevissa kansallisissa ryhmissä, usein ryhmien puheenjohtajina ja kansainvälisten työryhmien Suomen edustajina. Vastuualueella tehtiin eläinsuojien BAT-päätelmien aiheuttamiin toimenpiteisiin valmistautumishanketta ympäristöministeriön erillisestä toimeksiannosta.

Häiriötilanteiden kokonaisvaltainen hallinta ja yhteistyö paranevat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston häiriötilanteiden kokonaisvaltaiseen hallintaan ja yhteistyöhön liittyvät tavoitteet toteutuivat hyvin. Harjoituksissa syvennettiin hybridi- ja ympäristöterveydenhuollon uhkiin varautumista. Opetus- ja kulttuuritoimen viiden maakunnan alueella järjestetyissä turvallisuuskoulutustilaisuuksissa nousi esiin keskeisimpinä asioina turvallisuusviestintä, johtaminen sekä henkilöstön turvallisuusosaaminen. Valmiustoimikuntatyöskentely uudistettiin koskemaan vuosia 2019–2020. Alueelliset maanpuolustuskurssit (6 kpl ja 415 kurssilaista) ja EKA18 valmiusharjoitus toteutettiin suunnitellusti. Harjoitukseen osallistuivat kaikki Etelä-Karjalan maakunnan kunnat (9), alueiden turvallisuusviranomaiset ja -toimijat, yhteensä 46 eri organisaatiosta. Osallistujien palautteet olivat myönteisiä ja tavoitetasolla. Ympäristöterveydenhuolto osallistui myös Kymenlaakson rannikkotulvaharjoitukseen (TULVA 18).

Alueelliset riskiarviot laadittiin poikkihallinnollisesti siten, että koottavassa työryhmässä olivat edustettuina alueen (maakunnan) kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä järjestöt. Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajat olivat mukana myös kansallisen riskiarvion 2018 päivittämisessä.

HAKEn valmiussuunnitelma ja kriisiviestintäohje päivitettiin. Taloushallinnossa laadittiin jatkuvuussuunnitelma, jossa varaudutaan poikkeustilanteisiin ja jatkuvuuden turvaamiseen. HAKE osallistui syksyllä henkilötietojen tietoturvaloukkausten hallintaa koskeneeseen TAISTO-harjoitukseen ja oli mukana eri alueilla järjestetyissä valmius- ja paikallispuolustusharjoituksissa. Taloushallinto osallistui konsernitilien varajärjestelmän käyttöönoton harjoitukseen (KOVA).

Sivistystoimen sektorin turvallisuuden alueellinen yhteistyöryhmä on perustettu ja se toimii. Yhteistyöryhmä kattaa yhtä maakuntaa lukuun ottamatta kaikki maakunnat. Ryhmä edustaa sivistystointa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä nuorisotoimen. Myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Svenska enhetenistä, yhdestä pelastuslaitoksesta ja poliisista on edustus. Ryhmä voi vielä täydentyä. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita.

Muut yhteiset tavoitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Asiakkaiden oikeusturvan parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kantelujen osalta

Terveydenhuoltoyksikössä tuli vireille 752 kantelua eli 7 % enemmän kuin edellisvuonna. Kanteluja myös ratkaistiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 802 kappaletta (26 % enemmän verrattuna vuoteen 2017). Samalla keskimääräinen käsittelyaikatavoite 8 kuukautta alitettiin (7,8 kuukautta). Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman kantelujen ruuhkanpurkuun saatua lisähenkilöstöä. Muistutussiirtoja ratkaistuista kanteluista oli 20 % ja kirjevastauksia 15 %.

Oikeusturva-asioiden määrä kasvaa vuosi vuodelta, joten käsittelyaikatavoite tulee olemaan myös tulevina vuosina haasteellista tavoittaa. Ruuhkan ja kasvavan kantelumäärän hallitsemiseksi on tulevina vuosina turvauduttava lisäresursseihin.

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden vuosittainen raportointi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on osallistunut THL:n toteuttamaan raportoinnin simulointiin yhdessä Valviran ja muiden AVIen kanssa.

Alueellisten oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostojen kokoaminen

Turvallisuuden alueellinen yhteistyöryhmä perustettiin ja se toimii. Yhteistyöryhmä kattaa yhtä maakuntaa lukuun ottamatta kaikki maakunnat. Ryhmä edustaa sivistystointa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä nuorisotoimen. Myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Svenska enhetenistä, yhdestä pelastuslaitoksesta ja poliisista on edustus. Ryhmä voi vielä täydentyä. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita.

Monialaisen hyvinvointiryhmän toiminta

Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä jatkoi toimintaansa vuonna 2018 toimintasuunnitelman mukaisesti, painopisteenä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Yhteistyöryhmä perehtyi hyvinvointia ja terveyttä edistäviin indikaattoreihin sekä peruspalvelujen arvioinnista esille tulleisiin havaintoihin ja toimenpide-ehdotuksiin. Vuonna 2018 yhteistyöryhmä järjesti vaikuttajaseminaarin, jolla haluttiin kiinnittää huomiota erityisesti kasvukeskusten nuorten haasteisiin. Seminaarille seuraa jatkoa vuonna 2019 osana yhteistyöryhmän toimintaa.

Maahanmuuttoon liittyvät tavoitteet

Nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimessa otettiin huomioon sekä informaatio-ohjauksen että valtionavustushakukokonaisuuksien yhteydessä lisääntyneen maahanmuuton ja kotoutumisen tukemiseksi tarpeelliset alueelliset tukitoimet. Tuettavia hankekokonaisuuksia olivat esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamisen edistäminen liikunnan avulla.

Alueelliset riskiarviot

Alueelliset riskiarviot laadittiin poikkihallinnollisesti siten, että koottavassa työryhmässä olivat edustettuina alueen (maakunnan) kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä järjestöt. Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustaja oli mukana kaikissa alueellisissa riskiarvioiden laatimisissa. Alueellinen riskiarvio laadittiin Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan maakunnissa annettuun määräaikaan mennessä.

Tarkoituksena oli tunnistaa alueen toimijoille yhteisesti merkittävimmät uhkat tai häiriötilanteet.  Kansallisesti merkittäviä riskejä ei arvioitu alueella uudelleen, vaan ne otettiin huomioon automaattisesti. Kaikista valituista riskeistä laadittiin skenaariot, joissa otettiin huomioon taustalla oleva uhka, uhkan kohde, toteutumistapa, vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen sekä arvioitu todennäköisyys.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajat olivat mukana myös kansallisen riskiarvion 2018 päivittämisessä.

Alueelliset valmiusharjoitukset

Aluehallintovirastojen yhteisesti laaditun valmiusharjoituskonseptin valmistuminen siirtyi vuodelle 2019. Konsepti päivitetään yhteistoiminnassa sisäministeriön, muiden ohjaavien ministeriöiden sekä pelastusopiston ja aluehallintovirastojen vastuualueiden kanssa.

Uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon koottavien ympäristötoimintojen ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin välisen yhteistyön tiivistäminen ja systematisointi

Ympäristölupavastuualue oli mukana ympäristömenettelyjen yhteensovittamista koskeva hankkeen ohjausryhmässä, jossa valmisteltiin hallituksen esitystä yhteensovittamismenettelystä, johon kuuluvat mm. ympäristö- ja vesitalousluvat sekä kaivosluvat ja kemikaaliturvallisuusluvat. Vastuualueella oli edustaja Tukesin ja kemikaalivalvonnan yhteistyöryhmissä. Lisäksi vastuualue järjesti koulutustilaisuuden kemikaaliasioista, joissa Tukesin henkilöstö oli kouluttajana.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto uudisti osaltaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja opettajien täydennyskoulutusta. Osaa koulutuksista pystyy katsomaan myös streamattuna tai jälkikäteen tallenteena. Lisäksi järjestettiin webinaareja kuten Erkkaa verkossa -koulutuksia valtakunnallisesti. Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueiden koulutustilaisuuksien arviointia varten määrittämä webropol-palautekysely on ollut käytössä. Vuoden aikana järjestettyjä koulutuksia arvioidaan myös laadullisesti numeraalisen ja sanallisen arvioinnin avulla.

Varhaiskasvatuksen ilmoitus- ja rekisterimenettelyn kehittäminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto osallistui varhaiskasvatuksen valvonnan ja yksityisen toiminnan ilmoitus- ja rekisterimenettelyn kehittämiseen. Aluehallintovirastojen kesken on jo saatu pitkälti yhteneväiset menettelyt. Yhteisten uusittujen lomakkeiden arviointia ja kehittämistä jatketaan. Varhaiskasvatuksen koulutus ja ohjaus hoidetaan alueellisesti, mutta sisällöltään yhteneväisesti. Aluehallintovirastot laativat yhteistyössä Valviran kanssa varhaiskasvatuksen valvontaohjelman vuosiksi 2019-2020. Suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan viimeistään vuoden 2020 alusta.

Aluehallintoviraston erityistavoitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yleisten kirjastojen valtakunnallisen tilastotietokannan (http://tilastot.kirjastot.fi/) ylläpidon ja kehittämisen sekä valtakunnallisen digitaalisen hankerekisterin (http://hankkeet.kirjastot.fi/) kehittämisen koordinointi sekä valtakunnallisen kirjastojen asiakaskyselyn koordinointi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto koordinoi Suomen yleisten kirjastojen valtakunnallisen tilastotietokannan ylläpitoa ja kehittämistä, valtakunnallisen kirjastotoimen hankerekisterin kehittämistä. Valtionavustusten digitaalisen käsittelyn (VaDi) järjestelmän kehittämistä jatkettiin 2018 ja se valmistui vuoden lopussa. Kehittämistä jatketaan pienkehityksenä 2019.  

Kaikkien yleisten kirjastojen vuosittaiset toimintatilastot ovat sähköisesti julkisessa käytössä. Kaikkien yleisten kirjastojen kehittämishankeavustukset käsitellään VaDissa. Vuoden 2019 alusta myös kirjastotoimen kv-matka-avustukset haetaan, päätetään sekä selvitetään Vadin kautta.