Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Aluehallintoviraston julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan tulot olivat 13,6 miljoonaa euroa (12,5 v.2017). Kustannusvastaavuustavoite oli 60 % ja toteuma 62,5 %. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille luville asetettu kustannusvastaavuustavoite oli 50 % ja alkoholiluville 100 % sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luville 100 %. Toteutuneet kustannusvastaavuudet olivat ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille luville 37,9 (39,4 % v.2017), alkoholiluville 118,0 % (94,8 % v.2017), sosiaalihuollon luville 93,2 % (62,6 v.2017) ja terveydenhuollon luville 101,9 % (97,3 % v.2017).

Alkoholilupien tulot nousivat samassa suhteessa suoritteiden kpl-määrien nousun kanssa uudesta alkoholilaista johtuen. Tulotason nousu on väliaikainen ja vuonna 2019 tulotason ennakoidaan palaavan lähelle vuoden 2017 tulokertymää.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisista luvista, sosiaali- ja terveydenhuollon luvista ja muista luvista kertyneet tulot säilyivät lähellä vuoden 2017 tasoa. Kokonaistulokertymän ja kokonaiskustannusvastaavuuden nousua selittää pääosin alkoholilupien tulojen kasvu.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisisin lupiin kohdistunutta työaikaa korjattiin vuonna 2018 ja 2017 siten, että muiden, kuin Etelä-Suomen aluehallintoviraston maksullisen toiminnan työaikaosuudeksi on oletettu 90 %. Työajankohdennuksen mukaiset työaikaosuudet vaihtelivat aluehallintovirastoittain välillä 89 %-98,5 %. Em. työaikakorjaus vaikutti ympäristölupiin kohdistuvaan kustannusosuuteen alentaen sitä n. 500 000 euroa ko. vuosina. Korjaukset työaikaosuuksiin tehtiin, koska ympäristöluvat-vastuualueella arvioitiin kohdennetun liikaa työaikaa maksulliseen toimintaan, joka tosiasiassa olisi kuulunut maksuttomaan ennakkoneuvottelu-toimintaan.

Kustannusvastaavuuslaskelman kohtaan muut sisältyvissä toiminnoissa alkoholihallinnon lupatuotot nousivat n. 1 000 000 euroa edellisestä vuodesta, toimintaan kohdistuneiden kustannusten noustessa n. 75 000 euroa. Sosiaalihuollon lupatuotot nousivat edellisestä vuodesta n. 170 000 euroa ja terveydenhuollon lupatuotot nousivat n. 110 000 euroa. Kustannukset laskivat sosiaalihuollon lupatoiminnassa n. 250 000 euroa ja pysyivät terveydenhuollon lupatoiminnassa edellisvuoden tasolla. Ryhmässä muut edellä mainittujen lisäksi merkittävästi kustannusvastaavuuteen vaikuttanut toiminto olivat maksutalletukset, joiden tulokertymä oli 61 000 euroa ja toimintaan kohdistuvat kustannukset 590 000 euroa. (Taulukko 1.4.3.)

Alkoholilupien, sosiaali- ja terveydenhuollon lupien ja muiden lupien kustannusvastaavuuslaskelmat ovat liitteenä 5.2.2. Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat aluehallintovirastoittain ovat liitteenä 5.2.3.

Taulukko 1.4.3. Maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma AVIt yhteensä