Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Taulukossa 16 on esitetty vuoden 2018 maksullisen toiminnan talousarvioesityksen mukaiset tavoitteet ja niiden toteumat sekä vertailutietoina vuosien 2016 ja 2017 toteumat. Maistraattien maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet jakaantuvat maksuperustelain ja erityislakien mukaisiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin. Maksuperustelain mukaisia julkisoikeudellisia palveluita tarjoavat julkisoikeudellinen tietopalvelu, julkisoikeudelliset holhoustoimen edunvalvontapalvelut, julkisen notaarin palvelut sekä julkisoikeudelliset henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut. (Taulukko 1.11.17.) Yksityiskohtaisempi kustannusvastaavuuslaskelma maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista on liitteessä 1.

Maistraattien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus pysyi vuonna 2018 edellisen vuoden tasolla ollen 82 prosenttia.

Maistraattien maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2018 oli 81 prosenttia, kun talousarvion mukainen tavoite oli 72 prosenttia. Kustannusvastaavuus laski hieman edellisen vuoden tasosta. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannusten nousu johtuu siitä, että työaikaa on kohdennettu maksulliseen toimintaan suhteellisesti enemmän kuin maksuttomaan aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lisäys maksullisen toiminnan henkilötyövuosissa näkyy henkilöstökustannusten lisäksi myös muissa kustannuksissa, jotka kohdennetaan maksulliseen toimintaan henkilötyövuosien suhteessa.

Maksullisen julkisoikeudellisen tietopalvelun vähentynyt kysyntä on laskenut tuottoja edellisestä vuodesta 5 prosentilla 2,5 miljoonaan euroon. Julkisoikeudellisen tietopalvelun kustannusvastaavuus laski aiemmasta ylikatteellisesta tuloksesta 16 prosenttiyksikköä hyvälle tasolle ollen kertomusvuonna 98 prosenttia.

Maksullisen julkisoikeudellisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten suoritteiden tuotot olivat vuonna 2018 1,8 miljoonaa euroa, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tuottojen suotuisaan kehitykseen vaikutti etenkin nimenmuutosten kysynnän kasvu, sukunimen kuulutusmaksun korottaminen sekä perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun uudet suoritteet vuoden 2018 alusta lukien. Tuottojen kasvun myötä kustannusvastaavuus nousi edellisvuodesta 102 prosenttiin.

Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden kokonaistulokertymästä, 8,8 miljoonaa euroa, tilintarkastustulojen osuus oli 5,5 miljoonaa euroa eli 63 prosenttia. Kysynnän kasvamisen myötä holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuotot ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna 6 prosenttia. Kustannusvastaavuus nousi hieman edellisestä vuodesta ollen kertomusvuonna 73 prosenttia. Osa holhoustoimen edunvalvonnan palveluista on hinnoiteltu sosiaalisista syistä alennetun omakustannusarvon perusteella ja osassa suoritteista maksuvelvollinen on vapautettu maksusta.

Maksullisten julkisoikeudellisten todistajapalveluiden tuotot laskivat suoritemäärien vähenemisen ja Apostillen maksun alentamisen myötä. Kustannusvastaavuus laski edellisestä vuodesta, mutta toiminta on edelleen hieman ylikatteellista kustannusvastaavuuden ollessa 109 prosenttia.

Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain perusteella annettujen suoritteiden kustannusvastaavuus laski edellisvuodesta merkittävästi ollen 242 prosenttia. Kiinteistötietojärjestelmästä annettavista suoritteista saatavat tulot eivät ole merkittäviä maistraattien toiminnan näkökulmasta (noin 14 436 euroa vuonna 2018).

Kaupanvahvistajista annetun lain perusteella annettujen suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2018 oli 73 prosenttia. Tuotot olivat 0,39 miljoonaa euroa, mikä on 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kustannusten ollessa edellisen vuoden tasolla kustannusvastaavuus laski edellisestä vuodesta 7 prosenttiyksikköä.                                                                                            

Avioliittoasetuksen 16 ja 16 a §:n nojalla annettujen suoritteiden kustannusvastaavuus oli kertomusvuonna 63 prosenttia. Julkisoikeudellisen vihkimisen tuotot olivat 0,36 miljoonaa euroa. Toiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen.

Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2018 oli 285 prosenttia, kun talousarvion mukainen tavoite oli 219 prosenttia. Liiketaloudellinen tietopalvelu koostuu pääosin liiketaloudellisesta massatietopalvelusta. Liiketaloudellisen tietopalvelun kokonaistuotot vuonna 2018 olivat 0,14 miljoonaa euroa. Tuotot laskivat edellisestä vuodesta 31 prosenttia. Merkittävin tekijä tuottojen laskuun on vuodelle 2018 tehty muutos maksuasetukseen, jossa asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistamisen maksu sisältää myös asiakirjan kopiointikulut eikä jäljennössivusta ole aiempien vuosien tapaan peritty erillistä maksua liiketaloudellisena suoritteena. Myös massatietopalvelujen kysyntä on laskenut, vaikka 1.7.2018 voimaan astuneen maksuasetusmuutoksen mukaan väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten on luokiteltu liiketaloudellisiksi suoritteiksi. Kustannusvastaavuus nousi hieman edellisestä vuodesta. Liiketaloudellinen tietopalvelu ei ole volyymiltaan merkittävää maistraattien toiminnan kannalta.

Taulukko 1.11.17. Maistraattien maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus