Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Maistraattien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä johtavat ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaavat maistraattien päälliköt. Maistraattien valtakunnallisesta ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta, mukaan lukien sisäinen tarkastus, vastaa Itä-Suomen aluehallintovirastoon sijoitettu maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö on arvioinut maistraattien toimintaan ja menettelyihin liittyvää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käyttäen soveltuvin osin Valtiovarain controller -toiminnon aiemman suosituksen mukaista, COSO ERM -viitekehykseen perustuvaa suppeaa sisäisen valvonnan arviointikehikkoa. Arviointi toteutetaan maistraateissa samansisältöisenä myös vuonna 2019, mikä mahdollistaa vertailun vuosien välillä. Valtiovarain controller -toiminnon vuonna 2018 päivitettyä suositus sisäisen valvonnan arviointikehikosta hyödynnetään, kun maistraatit yhdistyvät Väestörekisterikeskuksen kanssa vuonna 2020.

Arvioinnin perusteella sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä asetetut vaatimukset. Maistraattien sisäinen valvonta on keskeisiltä osiltaan kunnossa ja hyvin hoidettua. Maistraatit ovat tunnistaneet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkityksen toiminnan laadun, lainmukaisuuden ja toimivuuden kannalta. Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Maistraattien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa koskevassa kyselyssä tulokset paranivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävin parannus liittyi seurantaan.

Vuoden 2018 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteena on edelleen johdon laskentatoiminen ja tietojärjestelmän kehittäminen, jonka myötä tiedonkulku ja informaation käytettävyys sekä kontrollit paranevat. Johdon tietojärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Järjestelmä otetaan käyttöön sisäisen laskennan ja raportoinnin työkaluna alkuvuodesta 2019. (Kuvio 1.11.10.)

Kuvio 1.11.10. Yhteenveto maistraattien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta