Tase

Tase käsittää koko kirjanpitoyksikön. Taseen loppusumma oli 108 747 951,97 euroa.

 

VASTAAVAA

Käyttöomaisuutta ja muita pitkäaikaisia sijoituksia oli vuoden 2018 lopussa 1 360 429 euroa. Muut pitkävaikutteiset erät olivat noin miljoona euroa pienemmät, kun vuonna 2017. Arvon huomattava aleneminen johtui maistraattien sähköinen asiointi ja asianhallinta-projektille (MERP-hanke) tehdyistä poistoista. Järjestelmälle kirjattiin poistoja vuoden 2018 aikana yhteensä 990 928 euroa.

Lyhytaikaisia saamisia oli 4,3 milj. euroa, josta myyntisaamisten osuus oli lähes 75 %.

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat koostuivat maistraattikassojen saldoista yhteensä 49 879 euroa sekä valtion hoitoon jätettyjen vieraiden varojen talletuksista. Talletuksia oli yhteensä noin 103 milj. euroa, kun vuonna 2017 määrä oli 33,5 milj. euroa. Talletettujen vieraiden varojen huomattava kasvu johtuu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tulleesta yksittäisestä 70 milj. euron vakuudesta.

 

VASTATTAVAA

Kirjanpitoyksikön oma pääoma oli noin 28,6 milj. euroa.

Vierasta pääomaa oli 137,4 milj. euroa, josta suurin yksittäinen osuus oli valtion hoitoon jätetyt vieraat varat eli talletukset, yhteensä 103,8 milj. euroa. Talletuksissa kasvua oli noin 70 milj. euroa vuoteen 2017 verrattuna, joka johtuu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tulleesta yksittäisestä 70 milj. euron vakuudesta.

Muilta osin taseen erät pysyivät edellisen vuoden tasolla.