Tilinpäätöksen viralliset liitteet

Liite 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

Liite 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018-2020 (9.3.2018) on sopimuksen 6§:ssä kirjattu, että virkamiehelle ja työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 %:a yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta.

Kertaerää ei ole jaksotettu tilikaudelle 2018, vaan se kirjataan kokonaisuudessaan tilikauden 2019 menoksi.

Liite 2. Nettoutetut tulot ja menot

Liite 3. Arviomäärärahojen ylitykset

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 3.

Liite 4. Peruutetut siirretyt määrärahat

Liite 5. Henkilöstökulujen erittely

Liitteet 6-7.

Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 6.

Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 7.

Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 8.

Liite 9. Talousarviotaloudesta annetut lainat

Liite 10. Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 10.

Liite 11. Taseen rahoituserät ja velat

Liite 12. Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Liitteet 13-17.

Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 13.

Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 14.

Liite 15: Velan muutokset

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 15.

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 16.

Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ole esitettävää liitteellä 17.