Toiminnallinen tehokkuus

Maistraattien sisäisessä laskennassa on kertomusvuonna hyödynnetty ensimmäistä kertaa johdon tietojärjestelmää. Varsinainen sisäisen laskennan suurin muutos tehtiin jo vuonna 2017, jolloin palkkakustannukset kohdennettiin sisäisen laskennan seurantakohteille työajankohdennusten suhteessa. Johdon tietojärjestelmän käyttöönoton myötä sisäistä laskentaa on edelleen kehitetty, mutta muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta tuloksiin. Kahden edellisen vertailuvuoden tiedot on korjattu vastaamaan vuoden 2018 laskentaa toiminnan tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden sekä maksullisen toiminnan tuloksen ja kannattavuuden tietoihin.

Maistraattien henkilötyövuosimäärä oli vuonna 2018 edellisvuoden tasolla ollen noin 641,4 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosimäärä sisältää myös harjoittelijat, työllisyysvaroin palkatun henkilöstön ja Euroopan kuluttajakeskus -hankerahoituksella palkatun henkilöstön. Maistraattien toimintamenomomentilta palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä oli kertomusvuonna 610,6 henkilötyövuotta, joka on 2 henkilötyövuotta enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Työllisyysvaroin palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä laski 3,5 henkilötyövuotta ollen 18,4. Harjoittelijoiden henkilötyövuosimäärä oli 12,4 henkilötyövuotta, joka oli 1,4 henkilötyövuotta enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Sisäisessä laskennassa käytetty henkilötyövuosien määrä (641,4 henkilötyövuotta) poikkeaa luvussa 6 esitetystä Tahti-tietojen mukaisesta henkilötyövuosien määrästä (642,6 henkilötyövuotta).

Maistraattien varsinaiseen ydintoimintaan (pl. tukipalvelut ja palkalliset poissaolot) käytettiin työaikaa noin 73,2 prosenttia kokonaistyöajasta. Ydintoiminnan osuus on pysynyt edellisvuoden tasolla.

Maistraattien työajasta suurin osa, 29 prosenttia, kohdentui holhoustoimen edunvalvontapalveluihin. Lähes yhtä suuri palvelualue on henkilö-, perhe ja perintöoikeudelliset palvelut, johon kohdentui 27 prosenttia työajasta. Kuluttajaneuvontapalveluihin käytettiin 7 prosenttia maistraattien kokonaistyöajasta. Todistajapalvelut ja vihkiminen -palvelualeen työajan suhteellinen osuus oli 6 prosenttia. Yhteiskunnan tietohuoltopalveluihin, joka koostuu tietohuollosta ja tietopalvelusta, kohdentui 5 prosenttia kokonaistyöajasta. Tukipalveluihin käytettiin 6 prosenttia ja palkallisia poissaoloja oli 20 prosenttia kokonaistyöajasta. (Kuvio 1.11.1.)

Palvelualueiden henkilötyövuosimäärissä on tapahtunut pieniä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Maistraattien työajankohdennusohjetta yhtenäistettiin ja täsmennettiin vuodelle 2018, minkä vuoksi palvelualueiden sisällä maksulliseen toimintaan on kohdennettu työaikaa edellisvuotta enemmän, kun taas maksuttoman toiminnan osuus on pienentynyt. 

Yhteiskunnan tietohuoltopalveluihin käytetty henkilötyövuosien määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta.  Kunnat vastaavat yhä enemmän sopimusperusteisesti väestötietojärjestelmän rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpidosta alueellaan, joten tietohuoltoon käytetty työaika on laskenut. Julkisoikeudelliseen tietopalveluun käytettyä työaikaa on lisännyt valtakunnallisen sukuselvitysprojektin kokeilu. 

Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen henkilötyövuosien määrä kasvoi 2 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.  Kasvua selittää holhoustoimen edunvalvontapalvelujen kysynnän lisääntyminen väestön ikääntyessä. Holhoustoimessa valvonnassa olevien päämiesten ja edunvalvontavaltuutusten lukumäärä oli vuonna 2018 noin 75 000, mikä on noin neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Alkaneita edunvalvontoja ja vahvistettuja edunvalvontavaltuutuksia oli vuonna 2018 noin 13 000 kappaletta, mikä tarkoittaa 7 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuluttajaneuvontapalveluiden henkilötyövuosien määrä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Kuluttajaneuvonnan tehtävät siirrettiin vuoden 2019 alusta lukien Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Varsinaisiin kuluttajaneuvonnan tehtäviin, kuten puhelinneuvontaan, on käytetty edellisvuotta vähemmän aikaa, koska kuluttajaneuvojien työtä on kohdentunut myös tehtävien siirron valmisteluun. 

Todistajapalvelut ja vihkiminen -palvelualueen henkilötyövuosimäärä laski 5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, koska etenkin julkisen notaarin palveluiden kysyntä on laskenut. Julkisen notaarin palveluissa näkyi vuosina 2016 ja 2017 Valviran rekisterimuutoksen aiheuttama kysynnän poikkeuksellinen lisääntyminen.

Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisiin palveluihin käytetty henkilötyövuosien määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelualueen sisällä nimenmuutosten kysynnän kasvu on lisännyt nimenmuutosten käsittelyyn käytettyä työaikaa. Perhe- ja perintöoikeudellisten tehtävien osuus työajasta on pienentynyt.  

Tukipalveluihin käytetty henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 2 prosenttia, mikä johtuu pääosin maistraattien työajankohdennusohjeen yhtenäistämisestä vuodelle 2018. Koulutukseen käytetty työaika on kuitenkin lisääntynyt 1,8 henkilötyövuotta.

Palkallisten poissaolojen henkilötyövuodet kasvoivat 1 prosentin. (Taulukko 1.11.8.

Kuviossa 2 on esitetty maistraattien vuoden 2018 henkilötyövuosijakauma, jossa tukipalvelujen ja palkallisten poissaolojen henkilötyövuodet on vyörytetty ydintoiminnan palvelualueille niiden henkilötyövuosien suhteessa. (Kuvio 1.11.2.)

Kuvio 1.11.1. Maistraattien työajan jakauma palvelualueittain vuonna 2018

Taulukko 1.11.8. Maistraattien työajanjakauma palvelualueittain vuosina 2016-2018

Kuvio 1.11.2. Maistraattien kokonaistyöajan jakauma palvelualueittain vuonna 2018