Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus

Tässä luvussa on kuvattu maistraattien toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus palvelualueittain. Maistraattien toiminnan kokonaiskustannukset ovat hieman laskeneet edellisestä vuodesta. Kunkin palvelun henkilötyövuosien määrässä tapahtuneet muutokset selittävät pääosin myös kustannuksissa tapahtuneet muutokset, koska henkilöstökustannukset ovat merkittävin kustannuserä ja henkilötyövuosien määrää käytetään jakoperusteena myös muiden kustannusten osalta.

Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut

Maksullisen julkisoikeudellisen tietopalvelun suurivolyymisimmat suoritteet ovat väestötietojärjestelmäotteet, manuaaliotteet sekä asukasluetteloiden ja niiden muutostietojen toimitukset. Suoritteiden määrä on laskenut edellisestä vuodesta 7 prosenttia. Väestötietojärjestelmän otteiden sekä holhousrekisterin otteiden määrän väheneminen johtuu osittain viranomaisten suorakäyttöoikeuksien lisääntymisestä. Julkisoikeudelliseen tietopalveluun kohdentuvat kustannukset ovat kasvaneet, koska suoritemäärien volyymin laskusta huolimatta palvelun henkilötyövuodet ovat lisääntyneet 12 prosenttia. Työn tuottavuus laski ja taloudellisuus heikentyi suoritemäärien vähentyessä sekä henkilöstön määrän ja sitä myötä myös kustannusten lisääntyessä. Työn tuottavuudelle vuoden 2018 talousarviossa asetettua tavoitetta 7 100 suoritetta/henkilötyövuosi ei saavutettu.

Liiketaloudellinen tietopalvelu koostuu liiketaloudellisista tietopalvelusopimuksista, joiden määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna suorakäytön lisääntyessä. Väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten siirtyivät 1.7.2018 voimaan tulleessa maksuasetusmuutoksessa liiketaloudellisiksi suoritteiksi, mutta kysyntä ei kuitenkaan ole vaikuttanut suoritemäärien volyymiin. Liiketaloudellisen tietopalvelun henkilötyövuodet ja kustannukset ovat laskeneet. Työn tuottavuus nousi ja taloudellisuus parani. Liiketaloudellinen tietopalvelu ei ole volyymiltaan merkittävä maistraattien toiminnan kannalta. (Taulukko 1.11.9.)

Maksuttoman tietopalvelun volyymiltaan suurilukuisimmat suoritteet ovat holhousrekisteristä annettavat otteet, joiden kysyntä laski edelliseen vuoteen verrattuna 8 prosenttia. Maksuttomaan tietopalveluun kohdennettu työaika lähes puolittui vuoteen 2017 verrattuna, mikä heijastuu alentavasti myös kustannuksiin. Työn tuottavuus nousi ja taloudellisuus parani, koska palvelun henkilöstön määrä laski merkittävästi.

Tietohuollon suoritteita ovat rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset, joiden määrä on vähentynyt 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ylläpitovastuun siirtyessä vähittäin kunnille. Tietohuoltoon käytetyt henkilötyövuodet ja sen myötä myös kustannukset laskivat lähes samassa suhteessa suoritemäärien kanssa. Työn tuottavuus parani hieman ja taloudellisuus säilyi edellisen vuoden tasolla. (Taulukko 1.11.10.)

Kiinteistötietojärjestelmästä annettujen otteiden ja todistusten suoritemäärä laski 37 prosenttia edellisvuodesta. Rekisterin sähköinen suorakäyttö on vähentänyt tulostettujen todistusten kysyntää. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalveluun käytetty työaika ja kustannukset kuitenkin säilyivät edellisen vuoden tasolla. Työn tuottavuus ja taloudellisuus heikkenivät edellisestä vuodesta. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu ei ole volyymiltaan merkittävä maistraatin toiminnan kannalta. (Taulukko 1.11.11.)

Taulukko 1.11.9. Julkisoikeudellisen ja liiketaloudellisen tietopalvelun työn tuottavuus ja taloudellisuus

Taulukko 1.11.10. Maksuttoman tietopalvelun ja tietohuollon työn tuottavuus ja taloudellisuus

Taulukko 1.11.11. Julkisoikeudellisen kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun työn tuottavuus ja taloudellisuus

Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut

Maksullisen julkisoikeudellisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurilukuisimmat suoritteet ovat nimenmuutokset, perukirjan osakastietojen vahvistamiset ja avioehtosopimusten rekisteröinnit.  Maksullisen julkisoikeudellisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun suoritteita oli 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Kysyntä lisääntyi etenkin nimenmuutosten osalta. Palveluun kohdennettu työaika pysyi edellisen vuoden tasolla ja kustannukset alenivat marginaalisesti. Työn tuottavuus nousi hieman ja taloudellisuus parani 6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Maksuttoman henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat yksittäiset suoritteet ovat muuttoilmoitukset ja kotipaikan korjaukset, joiden osuus oli 62 prosenttia kaikista maksuttomista henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisista suoritteista. Maksuttoman henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun suoritemäärä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna, mutta palveluun käytetty henkilötyövuosien määrä laski. Tämän seurauksena työn tuottavuus kasvoi 4 prosentilla. Tuottavuudelle talousarviossa asetettu tavoite 8 070 suoritetta/henkilötyövuosi saavutettiin osittain. Kustannusten laskun myötä taloudellisuus parani 6 prosentilla. (Taulukko 1.11.12.)

Taulukko 1.11.12. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palvelujen työn tuottavuus ja taloudellisuus

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut

Maksullisten julkisoikeudellisten holhoustoimen edunvalvontapalveluiden volyymiltaan suurilukuisimmat suoritteet ovat tilintarkastukset, lupapäätökset, hakemukset käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi sekä edunvalvojien määräämiset. Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen maksullisten suoritteiden määrä kasvoi 6 prosenttia. Väestön ikääntyminen vaikuttaa holhoustoimen edunvalvontapalveluiden kysynnän kasvuun. Holhoustoimen edunvalvontapalveluista tilintarkastusten osuus oli 71 prosenttia kaikista suoritteista. Vuoden 2018 aikana tilintarkastuksia toimitettiin yhteensä 66 057 kappaletta, joista maksullisten tilintarkastusten osuus oli 83 prosenttia. Vuonna 2018 purettiin aikaisemmilta vuosilta siirtynyttä ruuhkaa, joten tilintarkastusten määrä lisääntyi 6 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelun henkilötyövuosien määrä lisääntyi 4 prosentilla, mikä heijastuu myös kustannusten kasvuun. Tuottavuus ja taloudellisuus paranivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tuottavuudelle talousarviossa asetettu tavoite 730 suoritetta/henkilötyövuosi saavutettiin.

Maksuttomien holhoustoimen edunvalvontapalveluiden volyymiltaan suurilukuisimmat suoritteet ovat omaisuusluettelot, nelivuotisselvitykset sekä alaikäisten edunvalvonnan rekisteröinnit. Maksuttomien julkisoikeudellisten holhoustoimen edunvalvontapalveluiden suoritteiden määrä kasvoi 2 prosenttia vuodesta 2017. Henkilötyövuosien ja kustannusten määrä laskivat 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä työn tuottavuuden että taloudellisuuden kehitys olivat suotuisia vuoteen 2017 verrattuna. (Taulukko 1.11.13.)

Taulukko 1.11.13. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden työn tuottavuus ja taloudellisuus

Todistajapalvelut ja vihkiminen

Maksullisten julkisoikeudellisten todistajapalveluiden suoritteiden, eli julkisen notaarin palveluiden, kysyntä laski 17 prosenttia edellisvuodesta. Suurivolyymisimman tuotteen, julkisen notaarin todistaman jäljennöksen, kysyntä laski 38 prosentilla. Edellisvuoden kysyntää kasvatti pääosin sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden rekisteröinti Valviran rekisteriin, mitä varten maistraateissa todistettiin tutkintotodistukset oikeiksi. Palveluun kohdistunut henkilötyövuosien määrä laski 9 prosenttia ja kustannukset laskivat lähes samassa suhteessa. Työn tuottavuus ja taloudellisuus heikkenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Tuottavuuden talousarviossa asetettu tavoite 10 850 suoritetta/henkilötyövuosi kuitenkin ylitettiin.

Kaupanvahvistusten suoritteiden lukumäärä laski 12 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kysynnän odotetaan laskevan edelleen sähköisen kaupanvahvistuspalvelun (Kiinteistövaihdannan palvelun) käytön laajenemisen myötä. Toimintoon kohdennettiin kuitenkin hieman edellisvuotta enemmän työaikaa, joten työn tuottavuus heikkeni. Kustannukset laskivat vuoteen 2017 verrattaessa. Koska suoritemäärä väheni prosentuaalisesti kustannuksia enemmän, taloudellisuus heikkeni. (Taulukko 1.11.14.)

Maksullisen julkisoikeudellisen vihkimisen toiminta pysyi edellisen vuoden tasolla. Suoritteiden määrä kasvoi prosentilla vuodesta 2017. Henkilötyövuosien ja kustannusten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Myös työn tuottavuus pysyi edellisen vuoden tasolla ja taloudellisuus parani hieman.

Maksuttomien todistajapalveluiden ja vihkimisen volyymiltään suurilukuisimmat suoritteet ovat virka-aikana tapahtuvat vihkimiset sekä avioliiton esteiden tutkinnat. Maksuttomien todistajapalveluiden ja vihkimisen suoritteiden määrä väheni 19 prosenttia vuodesta 2017. Suoritemäärien lukumäärä ei ole luotettava, koska osa suoritteista on jäänyt kirjaamatta järjestelmään. Henkilöstön määrä laski 5 prosenttia ja kustannukset alenivat 7 prosenttia. Työn tuottavuus ja taloudellisuus heikkenivät suoritemäärän merkittävän laskun myötä. (Taulukko 1.11.15.)

Taulukko 1.11.14. Todistajapalveluiden työn tuottavuus ja taloudellisuus

Taulukko 1.11.15. Vihkimisen työn tuottavuus ja taloudellisuus

Kuluttajaneuvontapalvelut

Kuluttajaneuvonnassa seurattavia suoritteita ovat neuvonta ja sovittelu. Kuluttajaneuvonnan tehtävät on siirretty 1.1.2019 alkaen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Kuluttajaneuvonnan palveluiden suoritteiden kokonaismäärän laskuun on vaikuttanut kuluttajaneuvonnan tehtävien siirron valmistelu.

Neuvonnan suoritteita oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Neuvontaan kohdennettujen henkilötyövuosien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla ja kustannukset laskivat hieman. Työn tuottavuus ja taloudellisuus heikkenivät, koska suoritemäärät vähenivät. Tuottavuudelle talousarviossa asetettu tavoite 2 080 suoritetta/henkilötyövuosi saavutettiin osittain.

Vuonna 2018 sovittelun suoritteita oli 1 prosentti vähemmän kuin vuonna 2017. Työn tuottavuus parani hieman, koska toimintaan käytettiin 3 prosenttia vähemmän henkilötyövuosia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös taloudellisuuden kehitys oli suotuisa, koska kustannukset laskivat suhteessa enemmän kuin suoritemäärät.

Luvuissa ei ole mukana Euroopan Kuluttajakeskus -hankkeeseen (EKK) käytetty työaika, kustannukset eivätkä suoritteet. EKK-hankkeessa neuvontaan ja sovitteluun käytetty työaika oli yhteensä 2,7 henkilötyövuotta. (Taulukko 1.11.16.)

Taulukko 1.11.16. Kuluttajaneuvontapalveluiden työn tuottavuus ja taloudellisuus