Tuotto- ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelma käsittää koko kirjanpitoyksikön. Varainhoitovuoden kulujäämä oli 355,8 milj. euroa, joka oli 205,7 milj. euroa enemmän, kun vuonna 2017. Kulujäämän suuri kasvu johtui apteekkimaksujen perinnän siirtymisestä apteekkiverolain perusteella verohallinnolle. Tämä pienensi tulojen osuutta, mutta sillä ei ollut vaikutusta menoeriin.

Toiminnan tuottojen yhteismäärä oli 33 milj. euroa, josta maksullisen toiminnan tuottojen osuus oli 30 milj. euroa eli noin 91 % toiminnan tuottojen yhteismäärästä.  Maksullisen toiminnan tuotot koostuivat pääasiassa julkisoikeudellisista suoritteista.  Maksullisen toiminnan saamisten tileistä poistoja tehtiin yhteensä 81 805 euron arvosta.

Vuonna 2018 toiminnan kulujen yhteismäärä oli 142,1 milj. Suurimmat kuluerät toiminnan kuluista olivat henkilöstökulut 99,6 milj. euroa, palvelujen ostot 25,0 milj. euroa sekä vuokrat 11,8 milj. euroa.

Henkilöstökulut kasvoivat vuodesta 2017 2,3 milj. eurolla. Henkilöstökulujen kasvu johtui vuoden aikana maksetusta palkkojen 1 %:n yleiskorotuksesta sekä 0,6 %:n virastoerästä.

Vuoden 2018 vuokrat koostuivat lähinnä toimitilojen vuokrista.

Suurimmat palvelujen ostot vuonna 2018 olivat ICT-palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta, 7,1 milj. euroa (lkp tili 43250000). Kirjanpitoyksikössä oli käytössä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tarjoamat ICT-ratkaisut.

Muut kulut olivat vuonna 2018 yhteensä 3 milj. euroa. Edellisiin vuosiin verrattuna muiden kulujen osuus toiminnan kuluista pysyi samana. Muista kuluista 1,3 milj. euroa oli matkustuspalveluita ja 1,6 milj. euroa päivärahoja sekä kilometrikorvauksia.

Kokonaisuutena toiminnan kulut pysyivät melko saman suuruisena, kun vuonna 2017.

Siirtotalouden kuluja maksettiin yhteensä 241,5 milj. euroa, kun niitä vuonna 2017 maksettiin 25,8 milj. euroa vähemmän. Siirtotalouden kulujen muutokset johtuivat pääasiassa STM:n hallinnonalan kärkihankeprojektien maksatuksista ja perustoimeentulotukiasioiden siirtymisestä kokonaan KELAn hoidettavaksi.