Talousarvion toteutuminen

Tuloarviotilit

Tuloarviotilien loppusumma oli lähes 5,6 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli hiukan yli 7,1 milj. euroa.

Nettobudjetoidut tulot

Aluehallintovirastojen toimintamenomomentille 28.40.01. kertyi tuloja yhteensä noin 15,5 milj. euroa. Vastaava summa vuonna 2018 oli noin 14,8 milj. euroa. (Taulukko 1.7.1. ja kuvio 1.7.2.)

Peruspalvelut, oikeusturva- ja luvat -vastuualueiden tulokertymä kasvoi erityisesti alkoholilainsäädännön nojalla perittävien maksujen osalta, tulot kasvoivat edellisestä vuodesta noin 0,46 milj. euroa. Lupatuotot laskivat noin 0,35 milj. euroa edellisestä vuodesta, mutta valvontamaksut nousivat noin 0,81 milj. euroa. Valvontamaksujen kasvua tuli kaikkien aluehallintovirastojen osalta ja syynä tähän on anniskelupaikkojen määrän voimakas kasvu.

Yksityisen sosiaalipalvelujen valvonnasta perittävien maksujen tuotot ovat kasvaneet noin 0,2 milj. euroa ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen valvonnasta perittävien maksujen tuotot noin 0,1 milj. euroa edellisestä vuodesta.

Toimintamenomomentin muiden julkisoikeudellisten tuottojen määrä oli vuonna 2019 0,99 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 0,45 milj. euroa.

Ympäristölupatulojen kertymä oli noin 4,5 milj. euroa ja tulot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,25 milj. euroa. Suurin pudotus 0,22 milj. euroa oli Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolla. Syynä alhaiseen tulokertymään olivat mm. henkilöstön suuri vaihtuvuus sekä käsiteltyjen asioiden suuri työmäärä. Myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupatulot laskivat, ainoastaan Itä-Suomen aluehallintoviraston tulot kasvoivat hieman.

Työsuojelun vastuualueen toimintamenomomentille nettobudjetoitujen tulojen määrä oli 251 394 euroa ja vastaava summa vuonna 2018 oli 279 812 euroa. (Taulukko 1.7.2. ja kuvio 1.7.3.)

Taulukko 1.7.1. Aluehallintovirastojen nettobudjetoidut tulot pl. työsuojelu vuonna 2019

Kuvio 1.7.2. Aluehallintovirastojen nettobudjetoidut tulot vuonna 2019

Taulukko 1.7.2. Työsuojelun nettobudjetoidut tulot vuonna 2019

Kuvio 1.7.3. Työsuojelun nettobudjetoidut tulot vuonna 2019

Toimintamenot

Aluehallintoviraston toimintamenomomentille 28.40.01. myönnettiin nettomäärärahaa aluehallintovirastojen käyttöön 53 584 000 euroa. Tämä oli 3,76 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2018 (49 826 000 euroa). Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimintamenomomentille 33.02.07. myönnettiin nettomäärärahaa 24 775 000 euroa, mikä oli 451 000 euroa enemmän kuin vuonna 2018 (24 324 000 euroa).

Aluehallintovirastojen bruttomenot vuonna 2019 (mom. 28.40.01.) on esitetty taulukossa 1.7.3. ja kuviossa 1.7.4. Momentin 28.40.01. bruttomenot kasvoivat 7,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden bruttomenot vähenivät 14,0 %. Tämän kuluryhmän bruttomenot pienenivät merkittävästi toista vuotta peräkkäin. Suurin kuluerä, henkilöstömenot kasvoivat 7,9 %. Kulujen kasvuun vaikutti pääasiassa henkilöstön määrän lisäys 33 HTV:llä.  Vuokrakulut pysyivät lähes ennallaan, ne kasvoivat 0,9 %. Palvelujen ostot kasvoivat 11,5 %. Muut kulut kasvoivat 9,0 %. Muiden kulujen muutos johtuu osaltaan sisäisten kulujen kirjaamistavan muutoksesta.

Työsuojelun bruttomenot vuonna 2019 (mom. 33.02.07.) on esitetty taulukossa 1.7.3. ja kuviossa 1.7.5. Momentin 33.02.07. bruttomenot kasvoivat 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Menojen kasvua tapahtui Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menoissa 8,3 % ja henkilöstökuluissa 4,3 %. Vastaavasti muissa menolajeissa tapahtui menojen vähenemistä. Vuokrat vähenivät 16,3 %, Palveluiden ostot vähenivät 2,9 % ja Muut kulut vähenivät 1,5 %.

Aluehallintovirastojen nettomenot on esitetty taulukossa 1.7.4. Toimintavuoden toteutunut nettomääräraha oli 54 533 149 euroa. Edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa oli käytettävissä 14 965 423 euroa ja vuodelle 2020 siirtyi määrärahaa 14 016 273 euroa.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden nettomenot on esitetty taulukossa 1.7.5. Toimintavuoden toteutunut nettomääräraha oli 25 065 069 euroa. Edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa oli käytettävissä 3 394 008 euroa ja vuodelle 2020 siirtyi määrärahaa 3 103 940 euroa.

Taulukko 1.7.3. Aluehallintovirastojen bruttomenot toimintamäärärahamomenteilla ml. työsuojelu, euroa

Kuvio 1.7.4. Aluehallintovirastojen bruttomenot pl. työsuojelu vuonna 2019, mom. 28.40.01.

Kuvio 1.7.5. Työsuojelun bruttomenot vuonna 2019, mom. 33.02.07.

Taulukko 1.7.4. Aluehallintovirastojen nettomenot vuonna 2019, euroa (mom. 28.40.01. ja 418.28.40.01.)

Taulukko 1.7.5. Työsuojelun nettomenot vuonna 2019, euroa (mom. 33.02.07. ja 418.33.70.01.)

Muut menoarviotilit

Menoarviotilien loppusumma oli 309,4 milj. euroa, kun vuonna 2018 vastaava loppusumma oli 333,0 milj. euroa. Menoarviotilit hallinnonaloittain vuosina 2017-2019 on esitetty kuviossa 1.7.6.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan menoarviotilit olivat euromääräisesti suurin menoarviotiliryhmä (151,6 milj. euroa), vaikka hallinnonalan menoarviotilien loppusumma edellisvuodesta edelleen pieneni. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan suurimmat momentit olivat valtion korvaukset terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin 92,6 milj. euroa, työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot 24,8 milj. euroa sekä valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen 23,8 milj. euroa.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan suurimmat menoarviotilit olivat aluehallintovirastojen ja maistraattien toimintamenomomentit (80,0 milj. euroa).

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan suurimmat menoarviotilit olivat nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön (20,5 milj. euroa), rahapelitoiminnan voittovaroista nuorisotyön edistämiseen (13,5 milj. euroa) sekä urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (13,2 milj. euroa) myönnetyt määrärahat.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla 5,6 milj. euron menoerä aiheutui eläinlääkintähuollon menoista. Sisäministeriön hallinnonalalla metsäpalojen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset olivat 0,9 milj. euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan menoerä 0,7 milj. euroa aiheutui palkkausmenoista. (Kuvio 1.7.6.)

Kuvio 1.7.6. Menoarviotilit hallinnonaloittain vuosina 2017–2019

Valtuudet

Aluehallintovirastoilla oli valtuuksia opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen osalta momentilla 29.10.34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin sekä momentilla 29.80.34 Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuksien aikaisempien vuosien käyttö oli yhteensä 29,7 milj. euroa. Valtuuksiin liittyviä talousarviomenoja aiheutui raportointivuonna 10,8 milj. euroa. Myöhempien vuosien määrärahatarve on 18,9 milj. euroa.

Kirjanpitoyksikön talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella on esitetty luvussa Talousarvion toteumalaskelma,