Tuotto- ja kululaskelma

Tuotto- ja kululaskelma käsittää koko kirjanpitoyksikön. Varainhoitovuoden kulujäämä oli 347,32 milj. euroa, joka oli 8,46 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

Toimintojen tuottojen yhteismäärä oli 33,56 milj. euroa, josta maksullisen toiminnan tuottojen osuus oli 30,80 milj. euroa eli noin 92 % toiminnan tuottojen yhteismäärästä. Maksullisen toiminnan tuotot koostuivat pääasiassa julkisoikeudellisista suoritteista. Maksullisen toiminnan saamisten tileistä poistoja tehtiin yhteensä 207 200 euron arvosta.

Vuonna 2019 toiminnan kulujen yhteismäärä oli 151,15 milj. euroa. Suurimmat kuluerät toiminnan kuluista olivat henkilöstökulut 105,74 milj. euroa, palvelujen ostot 27,65 milj. euroa sekä vuokrat 11,54 milj. euroa.

Henkilöstökulut kasvoivat 6,12 milj. eurolla vuodesta 2018. Henkilöstökulujen kasvu johtuu pääasiassa koko henkilöstön määrän noin 33 HTV:n lisäyksellä. Lisäksi kulujen kasvu johtui vuoden aikana maksetuista palkkojen 1,1 % yleiskorotuksesta, 0,75 % virastoerästä sekä tammikuussa 2019 maksetusta erillisestä kertaerästä, jonka suuruus oli 9,2 % yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7§:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta.

Vuoden 2019 vuokrat koostuivat pääasiassa toimitilojen vuokrista.

Suurimmat palvelujen ostot vuonna 2019 olivat ICT-palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta, 7,68 milj. euroa (lkp tili 43250000) sekä asiantuntija- ja tutkimuspalvelut, 7,13 miljoonaa euroa (lkp-tili 43920000). Kirjanpitoyksikössä oli käytössä Valtion tieto- ja viestintätekniikka keskus Valtorin ICT-ratkaisut.

Muut kulut olivat vuonna 2019 yhteensä 3,19 milj. euroa. Edellisiin vuosiin verrattuna muiden kulujen osuus toiminnan kuluista pysyi samana, 2,1 %. Muista kuluista 1,46 milj. euroa oli matkustuspalveluita ja 1,35 milj. euroa päivärahoja sekä kilometrikorvauksia.

Kokonaisuutena toiminnan kulut kasvoivat 9,03 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna.

Siirtotalouden kuluja maksettiin yhteensä 224,54 milj. euroa, mikä on 16,94 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Siirtotalouden kulut vähenivät vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna eniten sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeiden valtionavustuksissa, noin 16,56 milj. euroa. Lisäksi Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtioavustukset vähenivät merkittävästi, 10,68 milj. euroa. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksia valinnanvapauden pilottihankkeisiin maksettiin 9,77 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2018.